015/2020 – Ανακοίνωση της FATF, Δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε κάλεσμα για δράση

Οι δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου έχουν σημαντικές στρατηγικές ελλείψεις στο καθεστώς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Για όλες τις χώρες που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου, η FATF καλεί όλα τα μέλη και προτρέπει όλες τις δικαιοδοσίες να εφαρμόσουν μέτρα ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, οι χώρες καλούνται να εφαρμόσουν αντίμετρα για την προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους τρέχοντες κινδύνους ξεπλύματος χρήματος, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (ΞΧ/ΧΤ/PF) που προέρχονται από τη χώρα. Αυτός ο κατάλογος συχνά αναφέρεται εξωτερικά ως «μαύρη λίστα»/blacklist.

014/2020 – Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 4577/07.02.2020

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ στην υπ’ αρ. 184/27-04-2020 συνεδρίασή του, αποφάσισε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των σχετικών διαδικασιών που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Γ.Π.Β1.Β2/4577/24.01.2020 (ΦΕΚΒ ́380/07.02.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας, αναφορικά με τον συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης, ότι για την ελεγκτική εργασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης θα συντάσσεται έκθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.

013/2020 – Υποβολή Εκθέσεων Διαφάνειας

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 011/2018 Ανακοίνωσης της ΕΛΤΕ υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού ΕΕ 537/2014 και το άρθρο 45 ν. 4449/2017, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας το αργότερο εντόςτεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους. Η εν λόγω έκθεση διαφάνειας δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας και παραμένει διαθέσιμη εκεί για τουλάχιστον πέντε χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο.

012/2020 – Μέτρα για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων και τη λειτουργία της ΕΛΤΕ λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID 19)

Η ΕΛΤΕ συνεχίζοντας την αποστολή της ως δημόσιος λειτουργός, λαμβάνει μέτρα προσαρμόζοντας τη δραστηριότητά της στις δυσκολίες που συνδέονται με την κρίση λόγω της πανδημίας, κατά όλη τη διάρκεια της περιόδου περιορισμού της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) περί των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της έξαρσης του Κορωναιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

011/2020 – Έκδοση οδηγίας για τη μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης του ελέγχου

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 τουν. 3148/2003όπωςισχύει,ταάρθρα17και41τουΚανονισμούΕΕ537/2014καιτοάρθρο52τουν.4449/2017,ταοποίαπεριέχουντιςδιατάξειςαναφορικάμετη μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης του υποχρεωτικού ελέγχου των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, εκδίδει την παρούσα οδηγία.

010/2020 – Διενέργεια ελέγχων υλοποίησης των επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων σε ποσοστό 100% από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες

      Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνουν ότι αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα, www.ependyseis.gr,στην ενότητα «Υποστηρικτικό υλικό» του νόμου 4399/2016 τα υποδείγματα των βεβαιώσεων υλοποίησης των επενδύσεων σε ποσοστό 100% σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 133829/23-12-2019 (Β ́4789/24-12-2019). Ρυθμίζεται συνεπώς,[…]

009/2020 – Μέτρα διευκόλυνσης για τις ελεγκτικές εταιρείας σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19)

      Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ στην υπ’αρ. 183/26-3-2020 Συνεδρίασή του και στα πλαίσια λήψης μέτρων διευκόλυνσης λόγω της δυσκολίας λειτουργίας των ελεγκτικών εταιρειών,ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19), αποφάσισε την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για παράταση υποβολής της εισφοράς του μηνός Μαρτίου 2020 του ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί των[…]

008/2020 – Ένταξη υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου στους Κ.Α.Δ. με τις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορονοϊού Covid-19

Η πανδημία του κορονοϊούCovid-19 έχει παγκόσμιο αντίκτυπο και επηρεάζει σημαντικά τις εταιρείες και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές τους.Οβαθμός αβεβαιότητας αναφορικά με την εξάπλωση του παραμένει σημαντικόςενώκεντρικό θέμα συζήτησης αποτελούν, τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σεεπίπεδο μεμονωμένων χωρών, οι οικονομικές επιπτώσεις του, οι οποίες θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια, την ένταση και τον βαθμό εξάπλωσης της νόσου.

007/2020 – Δημόσια διαβούλευση για τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες από μεγάλες επιχειρήσεις

Είναι σημαντικό οι εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να βελτιώσουν τη γνωστοποίηση (disclosure) μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, όπως αυτό προκύπτει και από την επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(European Green Deal). Οι χρήστες αυτών των πληροφοριών, κυρίως οι επενδυτές και οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, ζητούν περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες από τις εταιρείες σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και επιπτώσεις. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να αναθεωρήσει την Οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση το 2020,ως μέρος της στρατηγικής για την ενίσχυση των βάσεων για βιώσιμες επενδύσεις. Αυτό αντικατοπτρίζει επίσης τις παγκόσμιες τάσεις, με διάφορους φορείς να ζητούν να εξεταστεί μια νέα κανονιστική προσέγγιση όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

006/2020 – Επισήμανση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών – ΕΦΕΕ (Committee of European Auditing Oversight Bodies – CEAOB) σχετικά με τις σημαντικές περιοχές ενόψει του αντίκτυπου του κορωνοϊού (Covid-19) στους ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών

    Η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) έχει παγκόσμιο αντίκτυπο και επηρεάζει σημαντικά τις εταιρείες και τους ελεγκτές τους. Ενώ οι ελεγκτές πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τα απαιτούμενα πρότυπα, το CEAOB επιθυμεί να επισημάνει ορισμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελεγκτές,λόγω της άνευ προηγουμένου έκτασης της έξαρσης, η οποία θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις[…]