Η ΕΛΤΕ λαμβάνοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 4 (Βασικά αδικήματα), περιπτ. γ’, του ν. 4557/2018 (Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις – ΦΕΚ Α’ 139/30-07-2018),

β) τα άρθρα 159, 159Α, 235, 236 και 237 του ν. 4619/2019 (Κύρωση του Ποινικού Κώδικα – ΦΕΚ Α’ 95/11-06-2019 & ΦΕΚ Α’ 122/16-07-2019),

γ) τις διατάξεις του ν. 2656/1998 (Κύρωση της Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α. για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνής επιχειρηματικές συναλλαγές – ΦΕΚ Α’ 265/01-12-1998),

ανακοινώνει ότι οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες θα πρέπει να κατατάσσουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (και να εφαρμόζουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας) έναν πελάτη ή υποψήφιο πελάτη για τον οποίο υπάρχουν πληροφορίες πως (ή ενδεχομένως) εμπλέκεται ή έχει εμπλακεί σε υποθέσεις δωροδοκίας πολιτικών προσώπων, δικαστικών λειτουργών ή δημοσίων υπαλλήλων (δηλαδή δημοσίων λειτουργών εν γένει).

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τυχόν πληροφορίες που σχετίζονται με τους ιδιοκτήτες του πελάτη, τους πραγματικούς του δικαιούχους, τα μέλη διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη με αποφασιστικές αρμοδιότητες.

Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και αν οι πληροφορίες οι οποίες έχουν έρθει σε γνώση του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή αφορούν πράξεις που έχουν (ή ενδεχομένως έχουν) τελεστεί προς:

α) λειτουργούς με οποιαδήποτε συμβατική σχέση οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και κάθε δημόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού οργανισμού ή φορέα στον οποίο η Ελλάδα είναι μέλος, καθώς και προς κάθε πρόσωπο, αποσπασμένο ή όχι, που εκτελεί καθήκοντα τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά που εκτελούν οι λειτουργοί ή άλλοι υπάλληλοι,

β) οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί δημόσιο λειτούργημα ή υπηρεσία για ξένη χώρα,

γ) δημόσιους λειτουργούς ξένης χώρας ακόμα και όταν η πράξη τελείται στην αλλοδαπή από ημεδαπό.

Οι ελεγκτικές εταιρείες και οι ορκωτοί  ελεγκτές – λογιστές οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί την Αρχή όταν γνωρίζουν ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες πως κάποιος πελάτης τους ή υποψήφιος πελάτης εμπλέκεται σε υποθέσεις δωροδοκίας δημοσίων λειτουργών (ημεδαπών ή αλλοδαπών).

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος