Η ΕΛΤΕ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ασκεί τις αρμοδιότητες της μέσω της Εκτελεστικής Επιτροπής και των επιμέρους συμβουλίων:

Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου εποπτεύει τον Ελεγκτικό Θεσμό. Είναι αρμόδιο για τη θέσπιση των Ελεγκτικών Προτύπων, των Κωδίκων Δεοντολογίας και τη διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών.
Περισσότερα 

Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης εποπτεύει τον Λογιστικό Θεσμό. Είναι αρμόδιο για τη θέσπιση και εποπτεία των Λογιστικών Προτύπων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Περισσότερα 

Οι σχέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ με τα επιμέρους εποπτικά συμβούλια και τα εκτελεστικά όργανα της παρατίθενται στο
Οργανόγραμμα της ΕΛΤΕ.

Οι αρμοδιότητες και τα βασικά χαρακτηριστικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών εποπτικών συμβουλίων της ΕΛΤΕ παρατίθενται παρακάτω

01. Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΕΛΤΕ:

  Χαράζει τη γενική πολιτική, στρατηγική και προτεραιότητες.

  Εκδίδει Κανονιστικές Πράξεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Συντάσσει τον προϋπολογισμό και παρακολουθεί την υλοποίηση του.

  Επιβλέπει το έργο των επιμέρους συμβουλίων και υπηρεσιών.

  Εισηγείται μεταβολές στην οργανωτική δομή της ΕΛΤΕ.

  Επιβλέπει την αποτελεσματικότητα και διαφάνεια λειτουργίας της ΕΛΤΕ και των επιμέρους εποπτικών συμβουλίων της.

  Αξιολογεί, σε ετήσια βάση, την αποδοτικότητα και πρόοδο του έργου της ΕΛΤΕ και συντάσσει σχετική απολογιστική έκθεση επί των ετήσιων δραστηριοτήτων της.

To ΔΣ της ΕΛΤΕ είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, δυο Αντιπροέδρους και τέσσερα μέλη. Η θητεία του είναι τριετής.

Ο Πρόεδρος επιλέγεται από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρος και ευρύτερης αποδοχής, με αποδεδειγμένη πείρα και επιστημονική κατάρτιση

και ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 49 Α’ του κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων.

Τα λοιπά μέλη του ΔΣ της ΕΛΤΕ υποδεικνύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών και το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, ένα μέλος από κάθε φορέα. 

02. Εκτελεστική Επιτροπή

  Εκτελεί τις αποφάσεις του ΔΣ της ΕΛΤΕ.

  Αναθέτει για μελέτη στο ΣΛΟΤ και στο ΣΠΕ, θέματα της αρμοδιότητας τους.

  Ασκεί διοικητική εποπτεία στο ΣΟΕΛ και τους λοιπούς επαγγελματικούς φορείς ελεγκτών και λογιστών.

  Αξιολογεί τα πορίσματα της διαχείρισης του ΣΟΕΛ και των λοιπών επαγγελματικών φορέων των ελεγκτών και λογιστών.

  Εκπροσωπεί την ΕΛΤΕ στη συνεργασία της με τα αρμόδια όργανα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

 Η ΕΕ αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους δύο αντιπροέδρους της ΕΛΤΕ.

03. ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Οι αρμοδιότητες και σύνθεση των εποπτικών συμβουλίων της ΕΛΤΕ παρουσιάζονται παρακάτω.

Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ)

Περισσότερα

Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ)

Περισσότερα

Επιτροπή Επαγγελματικών Εξετάσεων (ΕΕΕ)

Περισσότερα