Το θεσμικό πλαίσιο της Ε.Λ.Τ.Ε περιλαμβάνει τους ιδρυτικούς νόμους και νόμους λειτουργίας της Ε.Λ.Τ.Ε. και όλους τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τους κανονισμούς, τις οδηγίες , τις εγκυκλίους, τα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την εποπτεία της Ε.Λ.Τ.Ε. που έχει νομικό χαρακτήρα, με τα οποία οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες οφείλουν να συμμορφώνονται.

Νομοθεσία

Ν. 3148/03

Ν. 3148/03 (ΦΔΚ Α΄ 136/5.6.2003)

ΝΟΜΟΣ 3693/2008

ΝΟΜΟΣ 3693/2008 (ΦΔΚ Α 174/25.8.2008)

Τροποποίηση των ν.3148/2003 & ν.3693/2008

Τροποποίηση του ν.3148/2003

Νόμος 4449/2017

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Οδηγία 2006/43/ΕΕ

Οδηγία 2014/56/ΕΕ

Κανονισμός 537/2014/ΕΕ