Το θεσμικό Πλαίσιο της Ε.Λ.Τ.Ε. περιλαμβάνει όλους τους κανονισμούς, τα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την εποπτεία της Ε.ΛΤ.Ε. που έχει νομικό χαρακτήρα, με τα οποία οι νόμιμοι ελεγκτές οφείλουν να συμμορφώνονται. Επιπλέον εμπεριέχονται οι ιδρυτικοί νόμοι που διέπουν την ίδια την Ε.Λ.Τ.Ε.

Συγκεκριμένα το Θεσμικό Πλαίσιο χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες:

Στη Νομοθεσία οπού εμπεριέχονται οι ιδρυτικοί νόμοι που διέπουν την ίδια την ΕΛΤΕ.

Στις Κανονιστικές Πράξεις οπού εμπεριέχονται κυρίως οδηγίες προς τους νόμιμους ελεγκτές.

Στις Ατομικές Πράξεις οπού εμπεριέχονται κυρίως αδειοδοτήσεις άσκησης επαγγέλματος του ορκωτού λογιστή.

Και στις Ανακοινώσεις που είναι συνήθως νέα με νομικό περιεχόμενο (πχ μια κανονιστική πράξη που δεν έχει πάρει ακόμα ΦΕΚ).

Κατηγορίες Θεσμικού Πλαισίου

Μετάβαση
Μετάβαση
Μετάβαση