Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για το σύστημα πειθαρχικής διαδικασίας και πειθαρχικού ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών.

 

Αποστολή-Αρμοδιότητες-Σύνθεση 

Στόχος του Πειθαρχικού Συμβουλίου (ΠΣ) είναι η τήρηση της νομιμότητας των ελεγκτικών εργασιών.

Το ΠΣ είναι αρμόδιο για τις πειθαρχικές κρίσεις κάθε παράβασης της Νομοθεσίας που διέπει την εργασία των ελεγκτών.

Για το σκοπό αυτό, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

Σύνθεση

 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ και δύο (2) μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) που ορίζονται από τον Πρόεδρό του και δύο (2) μη επαγγελματίες που ορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.