008/2021 – Συνάντηση Ολομέλειας IFIAR 2021. The Management of Audit Quality in the COVID Environment and Beyond

Από τις 19 έως 21 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η παγκόσμια συνάντηση ολομέλειας του IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators), με κύριο θέμα τη διαχείριση της ποιότητας ελέγχου στο περιβάλλον COVID και εφεξής, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 54 μέλη του IFIAR, μεταξύ των οποίων και η Ε.Λ.Τ.Ε.

006/2021 – Δημοσίευση της FATF. Δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε κάλεσμα για δράση (Φεβρουάριος 2021)

Σύμφωνα με σχετική δημοσίευση στον ιστότοπό της, η FATF επισημαίνει ότι διατηρείται εν ισχύ η ανακοίνωση της 21ης Φεβρουαρίου 2020, αναφορικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (DPRK) και το Ιράν.

005/2021 – Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)

Στις 16 Μαρτίου 2021,η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Ελεγκτικών Φορέων Εποπτείας (CEAOB) πραγματοποίησε την 15η Σύνοδο Ολομέλειάς της, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που σχετίζονται με την παγκόσμια κρίση της πανδημίας covid19.
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) συμμετείχε, ως μέλος.

004/2021 – ΕΡΕΥΝΑ IFIAR 2020

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει την ετήσια έρευνα έτους 2020 του International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) αναφορικά με τα ευρήματα των μελών του που προέκυψαν από τους ποιοτικούς ελέγχους επί των ελεγκτικών έργων που εκτελούνται από τις ελεγκτικές εταιρείες που συνδέονται με τα έξι (6) διεθνή ελεγκτικά δίκτυα.

003/2021 – Δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών

Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει την ολοκλήρωση των διαδικασιών διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων της πλατφόρμας του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) με το αντίστοιχο Δημόσιο Μητρώο των ελεγκτικών εταιρειών και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).

02/2021 – International Auditing and Assurance Standards Board/IAASB

Οι ελεγκτικές εταιρείες και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές που επιθυμούν να υποβάλλουν τυχόν σχόλια στο προς διαβούλευση έγγραφο του International Auditing and Assurance Standards Board/IAASB σε θέματα fraud and going concern σε έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Link: https://www.iaasb.org/publications/fraudand-going-concern-audit-financial-statements), δύνανται να τα υποβάλλουν στην ΕΛΤΕ στο email: info@elte.org.gr, έως τις 31/01/2021.

01/2021 – Κριτήρια για την παροχή συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης από τις ελεγκτικές εταιρίες

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ με την υπ’ αρ. 193/2ο/11-12-2020 Απόφασή του και λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την υπ’ αρ. 005/2017 Κανονιστική Πράξη της αναφορικά με το πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, αποφάσισε τα κάτωθι :

033/2020 – Spotlight/Staff Observations and Reminders during the COVID-19 Pandemic/PCAOB

ΗκρίσηαπότηνέξαρσητηςπανδημίαςτουCOVID19καιηεπακόλουθηοικονομικήαβεβαιότηταδημιουργούνσυνεχείςπροκλήσειςγιατουςορκωτούςελεγκτέςλογιστέςκαιτιςελεγκτικέςεταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό, η Αμερικάνικη Εποπτική Αρχή, Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB, με την οποία η ΕΛΤΕ έχει από το 2014 συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας και διενεργεί κοινούς ποιοτικούς ελέγχους, δημοσίευσετο ‘Spotlight/Staff Observations and Reminders during the COVID-19 Pandemic’, με ευρήματα από πρόσφατους ποιοτικούς ελέγχους των αρμοδιοτήτων της, υπενθυμίζοντας στους ελεγκτές σημαντικά θέματα προς εξέταση κατά τον σχεδιασμό των ελέγχων που αναλαμβάνουν.
 

032/2020 – Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)

Στις 24 & 25 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε, η 14η Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB) στην οποία συμμετείχε και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και η οποία λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.