Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης εποπτεύει τον Λογιστικό Θεσμό. Είναι αρμόδιο για τη θέσπιση και εποπτεία των Λογιστικών Προτύπων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Οι γνωματεύσεις του ΣΛΟΤ σε θέματα λογιστικής τυποποίησης και κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν κυρίως τη μορφή Λογιστικής Οδηγίας, Λογιστικής Εγκυκλίου, Γνωμοδότησης, και Ατομικής Απάντησης.

Η Λογιστική Οδηγία αναφέρεται σε σημαντικά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Η Λογιστική Εγκύκλιος αναφέρεται σε ερμηνεία θεμάτων ειδικότερου ενδιαφέροντος, και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Η Γνωμοδότηση αναφέρεται σε θέματα εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), δεν συνιστά ερμηνεία αυτών αλλά έκφραση γνώμης επί των εφαρμοστέων επιμέρους προτύπων, και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Η Ατομική Απάντηση αναφέρεται σε ερώτημα που έχει τεθεί από ενδιαφερόμενο επί θέματος της αρμοδιότητας του ΣΛΟΤ και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Αποστολή-Αρμοδιότητες-Σύνθεση ΣΛΟΤ

Η αποστολή του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.Λ.Ο.Τ.) είναι να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στην ακεραιότητα των οικονομικών καταστάσεων..

Για την επίτευξη της αποστολής του, το ΣΛΟΤ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Σύνθεση

 

Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.) είναι πενταμελές και η θητεία του είναι τριετής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3148/2003. Τα μέλη του Σ.ΛΟ.Τ. ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.

Μέλη του ΣΛΟΤ

Ως μέλη του ΣΛΟΤ, του οποίου προεδρεύει ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ, κ. Αλέξανδρος Σικαλίδης, έχουν οριστεί οι:

 1. Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος του Βασιλείου,
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ως μέλος
 2. Ευθύμιος Αναγνώστου του Χρήστου,
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ως μέλος
 3. Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος του Ιωάννη,
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ως μέλος
 4. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου,
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ως μέλος

Κανονισμός Σ.ΛΟ.Τ.

 

ΕΛΤΕ 454/16.06.2005 (ΦΕΚ 872 Β΄/28.6.2005)

Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.Λ.Ο.Τ.)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Έχοντας υπόψη:

(α) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 3148/2003 (ΦΕΚ 136 Α΄/5 Ιουνίου 2003).

(β) Την από 17 Μαΐου 2005 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

(γ) Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519 Β) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

(δ) Την υπ’ αριθμ. 15339/ΔΙΟΕ 91/23.3.2004 (ΦΕΚ 547 Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υπουργού στους Γενικούς Γραμματείς».

(ε) Την από 10 Ιουνίου 2005 έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

(στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού εκδίδει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.Λ.Ο.Τ.) το κείμενο του οποίου έχει ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (Σ.ΛΟ.Τ.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ.ΛΟ.Τ.

Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.) είναι κυρίως αρμόδιο για:

α) Να γνωματεύει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3148/2003 επί θεμάτων λογιστικής τυποποίησης τα οποία παραπέμπονται σε αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΛΤΕ, μετά από εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.

β) Να απαντά σε ερωτήματα λογιστικής φύσης επιμέρους ενδιαφερομένων τα οποία τίθενται είτε απευθείας στο Σ.ΛΟ.Τ. είτε μέσω των αρμοδίων οργάνων της Ε.Λ.Τ.Ε.

γ) Να επεξεργάζεται κείμενα εργασίας λογιστικού και ελεγκτικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια του European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), της Accounting Regulatory Committee (ARC) και άλλων διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με Λογιστικά θέματα, για την ενεργό συμμετοχή της Ε.Λ.Τ.Ε. στα αρμόδια Ευρωπαϊκά όργανα ή σε άλλους διεθνείς οργανισμούς.

δ) Να επεξεργάζεται, μελετά, ή ερευνά θέματα εν γένει λογιστικού ενδιαφέροντος κατόπιν αιτήματος των αρμοδίων οργάνων της Ε.Λ.Τ.Ε.

Δεν είναι στην αρμοδιότητα του Σ.ΛΟ.Τ. να γνωματεύει ή να απαντά επί φορολογικών θεμάτων. Είναι όμως στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Σ.ΛΟ.Τ. να γνωματεύει για τον τρόπο λογιστικής αντιμετώπισης θεμάτων που αναφύονται κατά την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Η διαδικασία έκδοσης γνωμάτευσης από το Σ.ΛΟ.Τ. σε κάθε περίπτωση υπόκειται στις ρυθμίσεις που θα θεσπιστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα εθνικά όργανα θέσπισης λογιστικών κανόνων.

Οι γνωματεύσεις του Σ.ΛΟ.Τ σε θέματα λογιστικής τυποποίησης και κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν κυρίως τη μορφή:

α) Λογιστικής Οδηγίας

β) Λογιστικής Εγκυκλίου

γ) Γνωμοδότησης

δ) Ατομικής Απάντησης

Η Λογιστική Οδηγία αναφέρεται σε σημαντικά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Σκοπός της Λογιστικής Οδηγίας είναι η κατά ενιαίο τρόπο ρύθμιση συγκεκριμένων λογιστικών θεμάτων, μέσα στα πλαίσια των αρχών που τίθενται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Η Λογιστική Εγκύκλιος αναφέρεται σε ερμηνεία θεμάτων ειδικότερου ενδιαφέροντος, και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Η Γνωμοδότηση αναφέρεται σε θέματα εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ)/Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), δεν συνιστά ερμηνεία αυτών, και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Η Ατομική Απάντηση αναφέρεται σε ερώτημα που έχει τεθεί από ενδιαφερόμενο επί θέματος της αρμοδιότητας του Σ.ΛΟ.Τ. και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Σ.ΛΟ.Τ.

1) Γενικά

Τα θέματα για την έκδοση γνωμάτευσης από το Σ.ΛΟ.Τ τίθενται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της Ε.Λ.Τ.Ε.

Στη σχετική απόφαση προσδιορίζονται περιεκτικά και με ακρίβεια όλα τα δεδομένα και οι πτυχές του θέματος και ζητείται η έκδοση αναλόγως Οδηγίας ή Εγκυκλίου ή Γνωμοδότησης ή Απάντησης.

2) Λογιστική Οδηγία

Ο Πρόεδρος του Σ.ΛΟ.Τ είναι αρμόδιος να αναθέτει τη μελέτη του θέματος και τη διαμόρφωση σχεδίου Οδηγίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Σ.ΛΟ.Τ. που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3148/2003. Το σχέδιο Οδηγίας υφίσταται αρχική επεξεργασία από όλα τα μέλη του Σ.ΛΟ.Τ. και στη συνέχεια με σχετική απόφαση της ολομέλειας του Σ.ΛΟ.Τ. τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με την ανάρτησή του, με φροντίδα της Γραμματείας της Ε.Λ.Τ.Ε., στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Λ.Τ.Ε. Το σχέδιο Οδηγίας μπορεί να αποστέλλεται επίσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για διαβούλευση σε σχετικό κατάλογο θεσμικών φορέων που έχει καταρτίσει το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ ή το Σ.ΛΟ.Τ. Με φροντίδα της Γραμματείας της Ε.Λ.Τ.Ε. λαμβάνεται επιβεβαίωση παραλαβής του σχεδίου Οδηγίας από τον φορέα στον οποίο απεστάλη.

Η σχετική επιβεβαίωση λαμβάνεται είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με άλλο έγγραφο μέσο. Σε ειδικές περιπτώσεις το σχέδιο μπορεί να αποστέλλεται και σε άλλους φορείς ή ενδιαφερόμενους, ανάλογα με το προς μελέτη θέμα, κατά την κρίση του Σ.ΛΟ.Τ. ή του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. Σκοπός της δημοσίας διαβούλευσης είναι η διαμόρφωση του οριστικού κειμένου της Οδηγίας. Ο χρόνος διαβούλευσης καθορίζεται από το Σ.ΛΟ.Τ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερος των επτά (7) ημερολογιακών ημερών και μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Οι θέσεις των φορέων που μετέχουν στη δημόσια διαβούλευση και τα σχόλια που θα προκύψουν τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας από την ολομέλεια του Σ.ΛΟ.Τ. και στην συνέχεια εγκρίνεται το κείμενο της Λογιστικής Οδηγίας. Τυχόν διαφωνία μέλους του Σ.ΛΟ.Τ επί του περιεχομένου της Οδηγίας διατυπώνεται στο κείμενο αυτής, με παράθεση του ονόματος και πλήρη αιτιολόγηση της απόψεως του διαφωνούντος μέλους.

Η Οδηγία υπόκειται σε επικύρωση από το Δ.Σ της ΕΛΤΕ.

Τυχόν διαφωνία μέλους του Δ.Σ της ΕΛΤΕ επί του περιεχομένου της Οδηγίας διατυπώνεται στο κείμενο της Οδηγίας με παράθεση του ονόματος και πλήρη αιτιολόγηση της απόψεως του διαφωνούντος μέλους.

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. δύναται, στο πλαίσιο της διαδικασίας επικύρωσης, να ζητήσει από το Σ.ΛΟ.Τ. να εξετάσει πτυχές της Οδηγίας ή αλληλεπιδράσεις αυτής με άλλους κανόνες, σε σχέση με συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή κλάδους επιχειρήσεων. Οι σχετικές θέσεις του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. διατυπώνονται εγγράφως προς το Σ.ΛΟ.Τ. Όταν στη συνέχεια η Οδηγία αυτή, με ή χωρίς τροποποιήσεις, εγκριθεί εκ νέου από το Σ.ΛΟ.Τ., προωθείται και πάλι προς επικύρωση, ως έχει, από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. Μαζί με το κείμενο της αναθεωρημένης Οδηγίας υποβάλλεται στην Ε.Λ.Τ.Ε. συνοδευτικό έγγραφο στο οποίο τεκμηριώνεται η άποψη του Σ.ΛΟ.Τ. επί των θέσεων του ΔΣ της Ε.Λ.Τ.Ε.

Στη σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. παρευρίσκονται μέχρι δύο από τους ειδικούς επιστήμονες – μέλη του Σ.ΛΟ.Τ. Εάν το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. δεν επικυρώσει την Οδηγία όπως προτάθηκε από το Σ.ΛΟ.Τ., η Οδηγία αυτή είτε εγκαταλείπεται είτε μπορεί, μετά από εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., να παραπεμφθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Λ.Τ.Ε. για επικύρωση ή μη. Η επικύρωση εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής προϋποθέτει σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Σ.ΛΟ.Τ.

Με φροντίδα της Γραμματείας της ΕΛΤΕ η επικυρωθείσα Λογιστική Οδηγία, ως συνιστώσα κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν.3148/2003.

3) Λογιστική Εγκύκλιος

Η διαδικασία έκδοσης Λογιστικής Εγκυκλίου είναι ίδια με αυτήν της Οδηγίας, με εξαίρεση τη διαδικασία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Λογιστική Εγκύκλιος υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.

4) Γνωμοδότηση

Ο Πρόεδρος του Σ.ΛΟ.Τ αναθέτει τη μελέτη θεμάτων εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) σε ένα ή περισσότερα μέλη του Σ.ΛΟ.Τ. τα οποία συντάσσουν σχετικό σχέδιο. Το σχέδιο αυτό τυγχάνει επεξεργασίας και έγκρισης από την ολομέλεια του Σ.ΛΟ.Τ. Η Γνωμοδότηση του Σ.ΛΟ.Τ. σε θέματα Δ.Π.Χ.Π. αφορά κυρίως την έκφραση γνώμης επί των εφαρμοστέων επί μέρους προτύπων σε κάθε περίπτωση και δεν συνιστά ερμηνεία των Δ.Π.Χ.Π. Οι Γνωμοδοτήσεις δεν επικυρώνονται από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. αλλά αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Λ.Τ.Ε.

5) Ατομική Απάντηση

Ο Πρόεδρος του Σ.ΛΟ.Τ αναθέτει τη μελέτη επί ερωτήματος ενδιαφερόμενου σε ένα ή περισσότερα μέλη του Σ.ΛΟ.Τ. τα οποία συντάσσουν Σχέδιο Απάντησης. Το σχέδιο αυτό στη συνέχεια εγκρίνεται από την ολομέλεια του Σ.ΛΟ.Τ. χωρίς να απαιτείται η έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. και αποστέλλεται προς τον ενδιαφερόμενο με ευθύνη του προέδρου του Σ.ΛΟ.Τ. Αντίγραφο του ερωτήματος, εάν αυτό ετέθη απευθείας από τον ενδιαφερόμενο, κοινοποιείται με ευθύνη του Προέδρου του Σ.ΛΟ.Τ. στη Γραμματεία της Ε.Λ.Τ.Ε. Οι απαντήσεις επί όλων των ερωτημάτων είναι στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων της Ε.Λ.Τ.Ε. και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Λ.Τ.Ε. με διατήρηση της ανωνυμίας του φορέα που έθεσε το ερώτημα.

6) Λοιπό γνωμοδοτικό έργο

Στα λοιπά θέματα περιλαμβάνονται η γνωμοδοτική επεξεργασία κειμένων εργασίας στα πλαίσια του European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), της Accounting Regulatory Committee (ARC), άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς και η μελέτη, έρευνα ή επεξεργασία λοιπών θεμάτων εν γένει λογιστικού ή ελεγκτικού ενδιαφέροντος. Τα θέματα αυτά τίθενται προς εξέταση οίκοθεν ή κατόπιν αιτήματος των αρμοδίων οργάνων της Ε.Λ.Τ.Ε. Ο Πρόεδρος του Σ.ΛΟ.Τ αναθέτει τη μελέτη των θεμάτων αυτών σε ένα ή περισσότερα μέλη του Σ.ΛΟ.Τ. τα οποία συντάσσουν σχετικό σχέδιο. Το σχέδιο αυτό στη συνέχεια τυγχάνει επεξεργασίας από την ολομέλεια του Σ.ΛΟ.Τ. Το προϊόν της επεξεργασίας κείμενο, μελέτη ή έρευνα τίθεται υπόψη του ΔΣ της Ε.Λ.Τ.Ε. ή άλλου αρμόδιου φορέα, μαζί με προτάσεις για περαιτέρω αξιοποίηση αυτών, όταν συντρέχει περίπτωση. Τα γενικότερου ενδιαφέροντος οριστικά κείμενα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Ε.Λ.Τ.Ε.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΔΗΓΙΑΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κάθε Οδηγία, Εγκύκλιος και Γνωμοδότηση έχει την εξής δομή και περιεχόμενο:

Περιγραφή του θέματος: Περιλαμβάνει περίληψη του λογιστικού θέματος για γνωμάτευση καθώς και αναφορά σε συναφή ή σχετιζόμενα θέματα.

Γνώμη: Περιλαμβάνει σαφή και πλήρη διατύπωση άποψης επί του τεθέντος λογιστικού θέματος.

Αιτιολογία της γνώμης: Τεκμηριώνει κατά αναλυτικό και λεπτομερή τρόπο την αιτιολογική βάση της γνωμάτευσης με πλήρη αναφορά κατά περίπτωση στην Ελληνική νομοθεσία και το λογιστικό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και στη σχετική νομοθεσία και λογιστικό κανονιστικό πλαίσιο που έχει τυχόν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει αναφορά σε τυχόν συμπληρωματικές επί του θέματος παρατηρήσεις.

Άποψη μειοψηφίας: Περιλαμβάνει τα ονόματα, την άποψη και την αιτιολογική βάση, τυχόν μειοψηφούντων μελών του Σ.ΛΟ.Τ, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ.

Δ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Σ.ΛΟ.Τ.

Για την εν γένει υποβοήθηση του έργου του Σ.ΛΟ.Τ., και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3148/2003, το Σ.ΛΟ.Τ. δύναται να προτείνει στο Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. την ανάθεση σε εξειδικευμένους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή συμβούλους τη μελέτη, επεξεργασία ή έρευνα:

α) θεμάτων που θα αποτελέσουν αντικείμενο Λογιστικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου.

β) άλλων θεμάτων λογιστικής τυποποίησης ή εν γένει λογιστικού ενδιαφέροντος.

γ) κειμένων εργασίας λογιστικού και ελεγκτικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια των εργασιών του European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), της Accounting Regulatory Committee (ARC) και άλλων διεθνών οργανισμών.

Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες ή σύμβουλοι εργάζονται υπό την εποπτεία και συντονισμό του Σ.ΛΟ.Τ.

Το Σ.ΛΟ.Τ. έχει επίσης τη δυνατότητα να προτείνει στην Ε.Λ.Τ.Ε. την έκδοση Οδηγίας, Εγκυκλίου ή Γνωμοδότησης, ή τη μελέτη ή έρευνα άλλων ζητημάτων συναφών με θέματα λογιστικής τυποποίησης και λογιστικής πράξης και θεωρίας. Τέλος, σε περίπτωση που το Δ.Σ. ή η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Λ.Τ.Ε. ζητήσει από το Σ.ΛΟ.Τ. την έκδοση Εγκυκλίου, το Σ.ΛΟ.Τ. δικαιούται, κατά την κρίση του, να εκδώσει Οδηγία.

Ε. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Οι αποφάσεις του Σ.ΛΟ.Τ. λαμβάνονται με πλειονοψηφία τριών πέμπτων (3/5) και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Σ.ΛΟ.Τ.

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Μετά την έγκριση από το Σ.ΛΟ.Τ. μιας Οδηγίας, Εγκυκλίου ή Γνωμοδότησης, και καθ’ όλη τη διαδικασία μέχρι την τελική τους έκδοση, το κείμενο αυτών αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Λ.Τ.Ε., με σαφή ένδειξη του σταδίου στο οποίο ευρίσκονται και της νομικής τους κατάστασης.

Στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Λ.Τ.Ε. αναρτάται επίσης:

α) κατάλογος με τον τίτλο καθώς και το περιεχόμενο όλων των σε ισχύ Λογιστικών Οδηγιών, Εγκυκλίων, Γνωμοδοτήσεων και Απαντήσεων σε ερωτήματα ενδιαφερομένων.

β) κατάλογος με τις Οδηγίες, Εγκυκλίους ή Γνωμοδοτήσεις, που βρίσκονται υπό επεξεργασία από το Σ.ΛΟ.Τ., με σύντομη περιγραφή του θέματος στο οποίο αναφέρονται.

δ) κατάλογος με τον τίτλο καθώς και το περιεχόμενο όλων των μελετών, ερευνών ή θέσεων που έχει επεξεργαστεί το Σ.ΛΟ.Τ.

Με ευθύνη του Προέδρου του Σ.ΛΟ.Τ. τηρούνται σε αρχείο τα εξής στοιχεία, σε έντυπη ή και ηλεκτρονική, κατά περίπτωση, μορφή:

α) Συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων του Σ.ΛΟ.Τ.

β) Το κείμενο των Οδηγιών, Εγκυκλίων και Γνωμοδοτήσεων που εκδίδονται από το Σ.ΛΟ.Τ., των ερωτημάτων από επιμέρους ενδιαφερόμενους και των σχετικών απαντήσεων, των κειμένων εργασίας στα πλαίσια του European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), της Accounting Regulatory Committee (ARC), άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς και των κειμένων μελετών ή ερευνών που έχουν εκπονηθεί από το Σ.ΛΟ.Τ.

γ) Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί προς το Σ.ΛΟ.Τ. από φορείς ή ενδιαφερόμενους στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης.

Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οι μέχρι σήμερα γνωματεύσεις κάθε είδους που έχουν εκδοθεί από το Σ.ΛΟ.Τ και το ΕΣΥΛ έχουν ισχύ Ατομικής Απάντησης, κατά τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό.