Σκοπός των επαγγελματικών εξετάσεων είναι να διαπιστωθεί η κατοχή υψηλού επιπέδου θεωρητικών γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα που ορίζει η νομοθεσία και η δυνατότητα της ορθής πρακτικής εφαρμογής των προαναφερομένων θεωρητικών γνώσεων.

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται με Κανονιστικές Πράξεις της ΕΛΤΕ ύστερα από εισήγηση του ΣΠΕ ή των επαγγελματικών ενώσεων ώστε να καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα που ορίζει η Νομοθεσία.

Οι επαγγελματικές εξετάσεις διενεργούνται υπό την εποπτεία της ΕΛΤΕ σύμφωνα με την Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ για την διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων. Με την πράξη αυτή, η ΕΛΤΕ ορίζει την εξεταστέα ύλη, τις διαδικασίες συμμετοχής και όρους διενέργειας, ορίζει την Επιτροπή Εξετάσεων και εκχωρεί την αρμοδιότητα για τα επιμέρους θέματα διοργάνωσης στην επαγγελματική ένωση ΣΟΕΛ.

 

Επιτροπή Επαγγελματικών Εξετάσεων (ΕΕΕ)

Η Επιτροπή Επαγγελματικών Εξετάσεων (ΕΕΕ) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Σύνθεση

 

Η Επιτροπή Επαγγελματικών Εξετάσεων συγκροτείται με απόφαση του του ΔΣ της ΕΛΤΕ και αποτελείται από τους κάτωθι

  1. Σαμαρά Αγγελική, Μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως Πρόεδρος
  2. Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου, ως Μέλος
  3. Σταράκης Γεώργιος, ΟΕΛ ως Μέλος
  4. Παπαγεωργακόπουλος Διονύσιος, ΟΕΛ ως Μέλος
  5. Ζαφειρόπουλος Ηλίας, ΟΕΛ ως Μέλος


Η εξεταστική επιτροπή έχει την ευθύνη για την όλη διεξαγωγή και τη σχετική διαδικασία των επαγγελματικών εξετάσεων