Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου εποπτεύει τον Ελεγκτικό Θεσμό. Είναι αρμόδιο για τη θέσπιση των Ελεγκτικών Προτύπων, των Κωδίκων Δεοντολογίας και τη διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών..

Αποστολή-Αρμοδιότητες-Σύνθεση ΣΠΕ

Στόχος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) είναι να διασφαλίσει την ποιότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το ΣΠΕ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Σύνθεση

 

Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) είναι πενταμελές συλλογικό όργανο και η θητεία του είναι τριετής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4170/2013. Τα μέλη του Σ.Π.Ε. και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.

Μέλη του ΣΠΕ

Ως μέλη του ΣΠΕ, του οποίου προεδρεύει ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ, κ. Νικόλαος Παπαδήμος, έχουν οριστεί οι:

  1. Γεράσιμος Γεωργόπουλος του Μαρίνου, Προιστάμενος Θεσμικών Ρυθμίσεων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ως μέλος.
  2. Ιωάννης Φίλος του Λάμπρου, Καθηγητής Ελεγκτικής – Διεθνών Προτύπων στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, ως μέλος.
  3. Δημήτριος Παρασκευόπουλος του Νικολάου, συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ως μέλος. 
  4. Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης του Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ως μέλος.