Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου εποπτεύει τον Ελεγκτικό Θεσμό. Είναι αρμόδιο για τη θέσπιση των Ελεγκτικών Προτύπων, των Κωδίκων Δεοντολογίας και τη διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών..

Αποστολή-Αρμοδιότητες-Σύνθεση ΣΠΕ

Στόχος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) είναι να διασφαλίσει την ποιότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το ΣΠΕ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Σύνθεση

 

Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) είναι πενταμελές συλλογικό όργανο και η θητεία του είναι τριετής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4170/2013. Τα μέλη του Σ.Π.Ε. και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.

Μέλη του Σ.Π.Ε.

Ως μέλη του ΣΠΕ έχουν οριστεί οι:

  1. Ιωάννης Φίλος του Λάμπρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ελεγκτικής και Λογιστικής στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, ως μέλος.
  2. Δημήτριος Παρασκευόπουλος του Νικολάου, συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ως μέλος. 
  3. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως μέλος.
  4. Γεράσιμος Γεωργόπουλος του Μαρίνου, Προιστάμενος Θεσμικών Ρυθμίσεων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ως μέλος.