Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Νόμος 4308/2014

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Λογιστική Οδηγία του Ν.4308/2014

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΠΟΛ. 1003/31.12.2014

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

EU – IFRS : Κανονισμός 1421/2021

Τροποποιεί το ΔΠΧΑ 16

EU – IFRS : Κανονισμός 1080/2021

EU – IFRS : Κανονισμός 025/2021

EU – IFRS : Κανονισμός 2097/2020

Τροποποιεί τo ΔΠΧΑ 4

EU – IFRS : Κανονισμός 1434/2020

Τροποποιεί τo ΔΠΧΑ 16

EU – IFRS : Κανονισμός 551/2020

Τροποποιεί τo ΔΠΧΑ 3

EU – IFRS : Κανονισμός 34/2020

Τροποποιεί τα ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 9

EU – IFRS : Κανονισμός 2104/2019

EU – IFRS : Κανονισμός 2075/2019

EU – IFRS : Κανονισμός 412/2019

EU – IFRS : Κανονισμός 402/2019

Τροποποιεί τo ΔΛΠ 19

EU – IFRS : Κανονισμός 237/2019

Τροποποιεί τo ΔΛΠ 28