011/2022 – Μητρώο Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης

Μητρώο Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης

010/2022 – ΞΧ/ΧΤ (AML) Μετάθεση της προθεσμίας υποβολής της πρώτης ετήσιας έκθεσης

ΞΧ/ΧΤ (AML) Μετάθεση της προθεσμίας υποβολής της πρώτης ετήσιας έκθεσης

009/2022 – Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών

Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών

008/2022 – IFAC digital platform assists public sector transition from cash to accrual accounting: Pathways to Accrual

IFAC digital platform assists public sector transition from cash to accrual accounting: Pathways to Accrual

ΕΛΤΕ-ΣΟΕΛ-ACCA Επιτροπές Ελέγχου – Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον

ΕΛΤΕ-ΣΟΕΛ-ACCA
Επιτροπές Ελέγχου – Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον

006/2022 – Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου βάση του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ΄αριθμ. 159337 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 5886/Β’/15-12-2021) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου βάση του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ΄αριθμ. 159337 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 5886/Β’/15-12-2021) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

005/2022 – Καθορισμός Πλαισίου για τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό ESEF

Καθορισμός Πλαισίου για τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό ESEF

004/2022 – Comment letter relating to the Exposure Draft of the International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ED ISA for LCE)

Comment letter relating to the Exposure Draft of the International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ED ISA for LCE)