Στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2023, η ΕΛΤΕ συμμετείχε στο συνέδριο που διοργανώθηκε στο Λονδίνο από το IFRS Foundation για τους παγκόσμιους ρυθμιστές λογιστικών προτύπων.

Το Συνέδριο παρείχε στους εθνικούς ρυθμιστές προτύπων την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συζητήσουν περί των δραστηριοτήτων του IFRS Foundation. Διενεργήθηκαν διαδραστικές συνεδρίες Q&A, συζητήσεις σε πάνελ και ευκαιρίες δικτύωσης με τους ομολόγους άλλων χωρών, το προσωπικό του IFRS Foundation και με τα μέλη των δύο επιτροπών θέσπισης προτύπων του Ιδρύματος IFRS – το Συμβούλιο Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (IASB) και το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Βιωσιμότητας (ISSB).

Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

Update on financial instruments projects

Consistent application of IFRS Accounting Standards: hot topics

Proportionality and application of IFRS S1 and IFRS S2

SASB Standards

Business Combinations—Disclosures, Goodwill and Impairment

IFRS 17 Insurance Contracts

IFRS for SME Accounting Standard Update

Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures

Για το πλήρες περιεχόμενο του συνεδρίου πατήστε εδώ https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/2023/september/world-standard-setters-conference-2023/

 

Ο Α ΄Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Νικόλαος Παπαδήμος