Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για τη θέσπιση και εποπτεία των Ελεγκτικών Προτύπων, του Κώδικα Δεοντολογίας και τη διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών.

 Η ΕΛΤΕ έχει δομήσει το πλαίσιο και το πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων με στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αφορούν τόσο τη συχνότητα όσο και τη μεθοδολογία επιλογής των ελεγχόμενων φορέων. Συχνότητα Ποιοτικών Ελέγχων Η συχνότητα διεξαγωγής του ποιοτικού ελέγχου και τα κριτήρια επιλογής των ελεγκτικών εταιρειών και/ ή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ορίζονται ως εξής: 

Συχνότητα Ποιοτικών Ελέγχων

  • Η συχνότητα διεξαγωγής του ποιοτικού ελέγχου και τα κριτήρια επιλογής των ελεγκτικών εταιρειών και/ ή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ορίζονται ως εξής:
  • Τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια για τους ελεγχόμενους φορείς που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος (Ο.Δ.Σ.) και
  • Τουλάχιστον κάθε έξι χρόνια, εφόσον οι ελεγχόμενοι φορείς δεν διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε Ο.Δ.Σ.