Το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB), σε απάντηση των αιτημάτων από τα ενδιαφερόμενα μέρη να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες για θέματα σημαντικότητας (materiality) σχετικά με το Διεθνές Πρότυπο για τη Διασφάλιση της Βιωσιμότητας (ISSA) 5000 “Γενικές Απαιτήσεις για τις αναθέσεις διασφάλισης βιωσιμότητας (General Requirements for Sustainability Assurance Engagements)’’, συγκέντρωσε τις πιο συχνές ερωτήσεις (FAQs) που αφορούν την εφαρμογή της σημαντικότητας (materiality) από την οντότητα και τον επαγγελματία διασφάλισης.

Μεταξύ άλλων στις ερωτήσεις δίνονται απαντήσεις για την εφαρμογή της έννοιας της σημαντικότητας (materiality) στην υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας και διασφάλισης, ο ορισμός της διπλής σημαντικότητας και το πώς ένας επαγγελματίας διασφάλισης εξετάζει τη «διαδικασία σημαντικότητας» μιας οντότητας κατά τη διάρκεια μιας ανάθεσης διασφάλισης της βιωσιμότητας.

Η περίοδος δημόσιας διαβούλευσης για το προτεινόμενο ISSA 5000 είναι ανοιχτή έως την 1η Δεκεμβρίου 2023. Το IAASB για να προωθήσει τη συμμετοχή στη συνεχιζόμενη δημόσια διαβούλευση, έχει αναπτύξει έρευνα για τα ενδιαφερόμενα μέρη η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους επιθυμούν να μοιραστούν λιγότερα σχόλια τεχνικά ή μη, καθώς και ένα υπόδειγμα απαντήσεων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και ενημερώσεις, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του IAASB: iaasb.org/ISSA5000

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος