Η ΕΛΤΕ είναι αρμόδια να τηρεί το δημόσιο μητρώο (Μητρώο Ελεγκτών) για την εγγραφή ορκωτών λογιστών, ελεγκτικών εταιρειών και μητρώο ελεγκτικών εταιρειών τρίτων χωρών, στα οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια. Με Κανονιστική Πράξη της, αναθέτει τα διαδικαστικά θέματα τηρήσεως του μητρώου σε αρμόδιο επαγγελματικό φορέα.

Κατηγορίες Δημόσιου Μητρώου

Μετάβαση
Μετάβαση
Μετάβαση