Νομοθεσία

Eθνικός Κατάλογος Σημαντικών Δημόσιων Λειτουργημάτων

Νόμος 4557/2018

Νόμος 4557/2018

Αιτιολογική Έκθεση – Νόμος 4557/2018

Χώρες & Περιοχές Υψηλού Κινδύνου

Ανακοίνωση 026-2022

FATF

FATF Recommendations (Τροποπ. Οκτώβριος 2021)

FATF Recommendations

FATF Methodology FEB 2018

FATF Methodology

FATF Guidance on Digital Identity

FATF Guidance on Digital Identity

FATF COVID-19 – related Money Laundering and Terrorist Financing

Ανακοίνωση της FATF ΦΕΒ 2020

Ανακοίνωση 016-2020

Ανακοίνωση 015-2020

Ανακοίνωση 015-2018

Ανακοίνωση 002-2017

Ανακοίνωση 007-2015

Πληροφοριακό Υλικό

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου

Preventing money laundering

Χώρες Υψηλού Κινδύνου (13 Φεβ. 2019)

Χώρες Υψηλού Κινδύνου (13 Φεβ. 2019)