Ερωτήματα μπορούν να υποβληθούν:

 Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση επικοινωνίας μας

 Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Email:           info@elte.org.gr

Τηλέφωνο:  +30 2103242648

Ιστοσελίδα: http://elte.org.gr/