31/2020 – Διασύνδεση των Π/Σ ΓΕΜΗ – ΕΛΤΕ

Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν, μετά από σχετικό αίτημα της, οι διαδικασίες διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτωντου Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το αντίστοιχο Δημόσιο Μητρώο των ελεγκτικών εταιρειών και ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:

030/2020 – 8η Συνάντηση της υπό-ομάδας επιθεωρήσεων της ΕΕΦΕΕ

Λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19, η 8η συνεδρίαση της υποομάδας επιθεωρήσεων (ISG) της ΕΕΦΕΕ (CEAOB) πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου 2020 εξ ́ αποστάσεως διαδικτυακά. Τη διαδικτυακή συνάντηση προέδρευσε η γαλλική εποπτική Αρχή (H3C) και την παρακολούθησαν 28 χώρες.

029/2020 – Παράταση για την εφαρμογή του Κανονισμού του ESEF

Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα κατωτέρω έγγραφα, αναφορικά με την παράταση εφαρμογής του ESEF (European Single Electronic Format):

028/2020 – Παράταση υποβολής των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών

Σύμφωνα με την υπ’αρ. Α. 1240/2020 (ΦΕΚΒ’475/27-10-2020) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί τροποποίησης της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 (Β’1196) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65 Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013,Α’170), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017(Α’7), στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1124/2015 (Β’1196) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

027/2020 – Οδηγός (Πρόγραμμα) Ελέγχου Επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 023/2020 Ανακοίνωσης της ΕΛΤΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης των επενδύσεων σε εφαρμογή του ν. 4635/2019 (Α ́167), ο νέος Οδηγός (Πρόγραμμα) Ελέγχου Επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

026/2020 – Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Ε.Λ.Τ.Ε.

Σήμερα Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) προχώρησαν στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας αναφορικά με την άσκηση των εποπτικών τους αρμοδιοτήτων.
Σκοπός του πρωτοκόλλου είναι η καθιέρωση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Ε.Κ. και της Ε.Λ.Τ.Ε. για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών.

025/2020 – Προσμέτρηση ωρών φορολογικού ελέγχου στην πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας του ΟΕΛ

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ στην υπ’αρ. 189/3/27-08-2020 Συνεδρίασή του αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση της υπ’ αρ. 003/2017 (ΦΕΚ 2593/26-07-2017) Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ αναφορικά με την προσμέτρηση ωρών φορολογικού ελέγχου στην πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας του ΟΕΛ.

024/2020 – Συνάντηση Accounting Regulatory Committee – ARC

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε, με τηλεδιάσκεψη, η προγραμματισμένη συνάντηση των μελών της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστικών Θεμάτων (Accounting Regulatory Committee – ARC).

023/2020 – Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΕΛΤΕ Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παπαδέα και τον Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

022/2020 – Έρευνες IAASB and IESBA για την έκδοση ψηφιακών εγχειριδίων

Οι φορείς IAASB και IESBA εργάζονται σε ένα έργο μαζί με το IPSASB, έναν άλλον ανεξάρτητο φορέα ρύθμισης προτύπων, με δομές και διαδικασίες που υποστηρίζονται από την IFAC για τη διάθεση των διεθνών προτύπων σε ψηφιακή μορφή. Για όσους ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, παρατίθενται οι παρακάτω σύνδεσμοι για την πρόσβαση και στις δύο έρευνες.