Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Η 12η συνάντηση της υποομάδας Επιθεωρήσεων – Inspections subgroup (ISG) του CEAOB πραγματοποιήθηκε στις 30-11& 1-12 στο Άμστερνταμ. Στη συνάντηση , η οποία διοργανώθηκε από την Εποπτική Αρχή της Κύπρου (CyPAOB), συμμετείχαν 29 κράτη (EU and EEA ) και εκπροσωπήθηκε η ΕΛΤΕ.

Κυριότερα σημεία της συνάντησης (Highlights of the meeting):

Διάλογος με την ηγεσία των διεθνών φορέων θέσπισης προτύπων

Τα μέλη της ομάδας ISG του CEAOB και της ομάδας διεθνών ελεγκτικών προτύπων συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο και τους εκπροσώπους του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) για να συζητήσουν τις πρόσφατες δραστηριότητές τους και τις δυνατότητες βελτίωσης των διεθνών προτύπων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έθεσαν οι επιθεωρητές.

Sustainability Reporting

Τα μέλη της ομάδας ISG έλαβαν ενημέρωση σχετικά με την οδηγία για την εταιρική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα και τις εργασίες της EFRAG για την ανάπτυξη των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Διάλογος με την ηγεσία της PwC

Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διαλόγου των ελεγκτικών ρυθμιστικών αρχών για τη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου με τα μεγάλα ευρωπαϊκά ελεγκτικά δίκτυα, τα μέλη της ISG συναντήθηκαν με εκπροσώπους της PwC για να συζητήσουν τα σχέδια των εταιρειών του δικτύου και τις δραστηριότητες για τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων τους.

Κοινά ευρήματα επιθεωρήσεων

Το ISG διατηρεί μια βάση δεδομένων με τα ευρήματα των επιθεωρήσεωνγια τα μέλη του ώστε να μοιράζονται τις γνώσεις τους και να εντοπίζουν τυχόν επαναλαμβανόμενα ευρήματα από τις επιθεωρήσεις που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης με τις εταιρείες ή/και τους φορείς θέσπισης προτύπων. Με βάση την ανάλυση των καταχωρίσεων της βάσης δεδομένων, τα μέλη της ISG συζήτησαν τη φύση των ευρημάτων που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ομίλων (ISA600), καθώς και τους πιθανούς αιτιώδεις παράγοντες για τα εν λόγω ευρήματα.

Αλλαγές στις προσεγγίσεις των επιθεωρήσεων

Τα μέλη του ISG από πέντε χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία) συζήτησαν τις πρόσφατες εμπειρίες τους στη διαχείριση των αλλαγών στις προσεγγίσεις και τη στρατηγική που εφαρμόζουν στις επιθεωρήσεις τους.

Κοινή μεθοδολογία επιθεώρησης ελέγχου (CAIM) / Firmwide Suite of working papers

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης βελτίωσης της μεθοδολογίας των επιθεωρήσεων του CEAOB, τα μέλη της ομάδας ISG υιοθέτησαν το Caim Firmwide Suite of working papers με βάση το ISQM (International Standard on Quality Management).

Λοιπά θέματα

Τα μέλη του ISG ενέκριναν το σχέδιο δράσης του ISG για το 2023 και τα σχέδια δράσης των colleges τωνεποπτικών αρχών για το 2023.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

 

 

 

 

* Σχετικά με το CEAOB και το Inspections subgroup (ISG)

Το CEAOB αποτελεί πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών σε επίπεδο ΕΕ. Ο ρόλος του είναι να ενισχυθεί η πανευρωπαϊκή εποπτεία του ελέγχου, η οποία αποτελεί βασικό στόχο της νέας νομοθεσίας της ΕΕ για τον υποχρεωτικό έλεγχο.

Ο σκοπός του Inspections subgroup (ISG) είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία και η σύγκλιση μεταξύ των μελών CEAOB στον τομέα του ελέγχου και να επιτευχθεί αποτελεσματική επικοινωνία με τις ελεγκτικές εταιρείες και λοιπά τρίτα μέρη, αποσκοπώντας στην υποστήριξη του στόχου του CEAOB που είναι η βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους ελέγχους.