Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Το 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υιοθέτησε μια σημαντική νομοθετική μεταρρύθμιση αναφορικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο μέσω δύο νομοθετικών πράξεων: της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ, που τροποποιεί την Οδηγία 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,  και του Κανονισμού 537/2014/ΕΕ  σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος.

Η μεταρρύθμιση είχε τέσσερις στόχους:

  • Ενίσχυση της διαφάνειας για τους επενδυτές.
  • Ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών  έναντι των ελεγχόμενων οντοτήτων.
  • Προώθηση του ανταγωνισμού σε μια εξαιρετικά συγκεντρωμένη αγορά που κυριαρχείται από τους «Big Four» και
  • Ενδυνάμωση της πανευρωπαϊκής εποπτείας.

Η μελέτη παρέχει πληροφορίες και ανάλυση για τον αντίκτυπο σχετικά με την εναρμόνιση στην εθνική νομοθεσία και την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας και του Κανονισμού για το ελεγκτικό επάγγελμα σχετικά με την επίτευξη των στόχων της εν λόγω μεταρρύθμισης (μεταξύ άλλων, τις απαιτήσεις διασφάλισης και υποβολής των εκθέσεων ελέγχου για τους ορκωτούς  ελεγκτές λογιστές, την υποχρεωτική εναλλαγή και τον διορισμό των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, την απαγόρευση ορισμένων μη ελεγκτικών υπηρεσιών και τα  ανώτατα όρια για τις αμοιβές για επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες).

Βρείτε κάτωθι τα σχετικά link.

https://data.europa.eu/doi/10.2874/374003

https://data.europa.eu/doi/10.2874/551624

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος