Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Στις 31 Οκτωβρίου 2022 η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (International Federation of Accountants – IFAC) εξέδωσε το πρώτο από τα τρία μέρη μιας σειράς οδηγιών προς Μικρές και Μεσαίες ελεγκτικές εταιρείες για την εφαρμογή των νέων προτύπων διαχείρισης ποιότητας ISQM 1 και ISQM 2 που εξέδωσε το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) τον Δεκέμβριο του 2020 και τίθενται σε εφαρμογή για χρήσεις που ξεκινούν από 15 Δεκεμβρίου 2022.  Τα τρία μέρη της σειράς οδηγιών θα παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση για την πρακτική εφαρμογή των ανωτέρω προτύπων του IAASB. Ειδικότερα :

  • H πρώτη οδηγία με τίτλο «Installment One: It is time to get ready for the new quality management standards» αντιμετωπίζει τις αλλαγές στον τρόπο σκέψης που απαιτούν τα νέα πρότυπα και την εστίαση προς τη διαχείριση (management) της ποιότητας αντί για τον έλεγχο (control) της ποιότητας. Επίσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας εργασίας για το πλάνο εφαρμογής, την εισαγωγή στους σκοπούς της ποιότητας, την διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου, και την ανάθεση ρόλων και ευθυνών. Επίσης περιλαμβάνονται βοηθητικά υποδείγματα ατζέντας συναντήσεων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι ορκωτοί ελεγκτές και οι συνάδελφοί τους.
  • Η δεύτερη οδηγία θα εστιάζει στην ανάπτυξη ενός λεπτομερούς σχεδίου εφαρμογής.
  • Η τρίτη οδηγία θα διευθετεί την παρακολούθηση και την αποκατάσταση τυχόν αδυναμιών.

 Περαιτέρω λεπτομέρειες  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.ifac.org/news-events/2022-10/ifac-releases-additional-support-small-firms-iaasbs-quality-management-standards .

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος