Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Στις 16 Νοεμβρίου 2022 το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) και η Ομάδα Εργασίας του Συμβούλιου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσαν μια νέα οδηγία για να βοηθήσουν τους αναγνώστες να κατανοήσουν την επίδραση που δημιουργείται στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) από τις περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» που εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). 

Οι περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 απαιτούν από τις οντότητες να γνωστοποιήσουν τις «ουσιώδεις πληροφορίες λογιστικής πολιτικής»  αντί για «σημαντικές λογιστικές πολιτικές». Οι τροποποιήσεις αυτές θα τεθούν σε εφαρμογή για ετήσιες περιόδους χρηματοοικονομικής αναφοράς που ξεκινούν από 1η Ιανουαρίου 2023 και μεταγενέστερα.

Υπάρχουν διάφορα ΔΠΕ που περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικές με την εργασία του ελεγκτή πάνω στις γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν, εάν το πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι τα ΔΠΧΑ, τις γνωστοποιήσεις της οντότητας για τις «ουσιώδεις πληροφορίες λογιστικής πολιτικής»  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ1. ΔΠΕ συναφή με τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος σχετιζόμενων με τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, με τις αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιμώμενους κινδύνους, την εκτίμηση πληροφοριών για τις γνωστοποιήσεις, την επικοινωνία σημαντικών ευρημάτων του ελέγχουν και με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση περιλαμβάνουν :

  • ΔΠΕ 315 (αναθεωρημένο 2019) Εντοπισμός και την Αξιολόγηση των Κινδύνων Ουσιώδους Σφάλματος
  • ΔΠΕ 330 Οι Αντιδράσεις του Ελεγκτή στους Εκτιμώμενους Κινδύνους
  • ΔΠΕ 450 Αξιολόγηση σφαλμάτων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
  • ΔΠΕ 260 (αναθεωρημένο) Επικοινωνία με τους Υπεύθυνους για τη Διακυβέρνηση
  • ΔΠΕ 700 (αναθεωρημένο) Διαμόρφωση Γνώμης και Έκθεση επί Οικονομικών Καταστάσεων
  • ΔΠΕ 705 (αναθεωρημένο) Διαφοροποιήσεις της Γνώμης στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή

Επιπλέον άλλα θέματα μιας ανάθεσης που μπορεί να επηρεάζονται περιλαμβάνουν την επιστολή ανάθεσης, την επικοινωνία αδυναμιών στον εσωτερικό έλεγχο και την απαίτηση έγγραφων διαβεβαιώσεων από τη διοίκηση και όπου είναι απαραίτητο από τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση. 

Περαιτέρω λεπτομέρειες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.iaasb.org/news-events/2022-11/iaasb-issues-guidance-how-amendments-made-ifrs-standard-ias-1-impact-isas .

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος