Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Το ΔΣ της ΕΛΤΕ με την υπ΄ 227/ 10-11-2022 απόφαση του  ενέκρινε το ελεγκτικό πλαίσιο διενέργειας αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.  

Το εν λόγω ελεγκτικό πλαίσιο περιλαμβάνει τις διαδικασίες διασφάλισης που διενεργούνται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, με σκοπό την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου  των ανωνύμων εταιρειών με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα , σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ι της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4706/2020 και την Απόφαση 1/891/30.09.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει.

Η ανεξάρτητη αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ  διενεργείται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης («ΔΠΕΔ») 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

Επισημαίνεται ότι η πρώτη αξιολόγηση του ΣΕΕ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την  31η  Μαρτίου 2023 με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2022 και περίοδο αναφοράς από την έναρξη ισχύος του άρθρου 14 του ν.4706/2020.

Βρείτε κάτωθι το σχετικό link : 

Ελεγκτικό Πλαίσιο

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος