Ποιοτικοί Έλεγχοι 2009.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της ότι οι Ποιοτικοί Έλεγχοι 2009 των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων θα πραγματοποιηθούν κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Οι προαναφερόμενοι ποιοτικοί έλεγχοι θα εστιαστούν στη λειτουργία του συστήματος ποιοτικού ελέγχου στις ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται από το αντίστοιχο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου Ποιότητας (ISQC 1), καθώς και σε διαδικασίες που αφορούν την υποχρέωση των νόμιμων ελεγκτών να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με θέματα πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επαγγελματικές Εξετάσεις.

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ (ΦΕΚ 1245/2009) που ορίζει τους όρους και το πλαίσιο διενέργειας των Eπαγγελματικών Eξετάσεων. Η ΕΛΤΕ είναι η αρμόδια Αρχή που έχει την πλήρη εποπτεία και έλεγχο των επαγγελματικών εξετάσεων για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας. Ωστόσο, η ΕΛΤΕ αναθέτει την οργάνωση και εκτέλεση τους στην επαγγελματική ένωση ΣΟΕΛ.

Διενέργεια Επαγγελματικών Εξετάσεων Ιουλίου 2009.

Υπαγωγή της εταιρείας «ΒΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ − ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΔΑ Α.Ε.Β.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. ……………………………..1