Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.:  1300 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Φ.Π.Α.».
ΣΧΕΤ.: To από 1/10/2010 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 1300/1.10.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία παρακολουθούσε την ανάπτυξη των λογαριασμών που σχετίζονται με την υποχρέωση από τον Φ.Π.Α., ανά συντελεστή. Επειδή η ανάλυση με αυτό τον τρόπο είναι αρκετά εκτεταμένη, ερωτάται αν επιτρέπεται να γίνεται ανάλυση ανά συντελεστή Φ.Π.Α. στους λογαριασμούς των εσόδων και εξόδων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα προβλεπόμενα σχετικά με την ανάλυση των λογαριασμών του Φ.Π.Α., των εξόδων και των εσόδων, προβλέπονται από τις παραγράφους 2.2.505 (2),  2.1.5,  2.1.6,  2.1.7,  2.2.6.  και 2.2.7 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.), οι οποίες καθορίζουν την μορφή και το ελάχιστο περιεχόμενο των λογαριασμών. Πέραν αυτών που είναι υποχρεωτικής εφαρμογής, επιτρέπεται οποιαδήποτε επιπλέον ανάλυση κατά την κρίση της επιχείρησης.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ