Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.:  1481 ΕΞ / 2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ:«ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΜΑΠ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ (SALE AND LEASE BACK) ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ».
ΣΧΕΤ.: To από 5/11/2010 ερώτημά σας (με αριθ. ημ. πρωτ. 1481/08.11.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Από τις κείμενες διατάξεις της φορολογίας ακίνητης περιουσίας όπως αντικαταστάθηκαν πρόσφατα με το άρθρο 28 του Ν. 3842/2010, σε περίπτωση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης και ειδικότερα σύμβασης πώλησης με επαναμίσθωση, υπόχρεος στην καταβολή του ΦΜΑΠ είναι ο εκμισθωτής του ακινήτου, δηλαδή η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης. Επειδή κατά την κατάρτιση της σύμβασης, σε όλες τις περιπτώσεις, ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε φόρο ή τέλος που βαρύνει το ακίνητο, ακόμη και αν επιβληθεί στο μέλλον μετά την υπογραφή της σύμβασης, η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης με τον ΦΜΑΠ που καταβάλλει, επιβαρύνει τον πελάτη της. Η επιβάρυνση γίνεται είτε με την έκδοση ξεχωριστού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, είτε με επιβάρυνση των μισθωμάτων.
Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός του ΦΜΑΠ από πλευράς μισθωτή.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο φόρος ακίνητης περιουσίας καταχωρείται στο λογαριασμό 63.98.02 «Διάφοροι Φόροι/Τέλη – Φόρος Ακίνητης Περιουσίας», παράγραφος  2.1.6 του Ε.Γ.Λ.Σ. και μεταφέρεται στο τέλος της χρήσεως στο  λογαριασμό 88.09 «Αποτελέσματα Προς Διάθεση – Λοιποί Μη Ενσωματωμένοι Στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι», παράγραφος 2.2.811 του Ε.Γ.Λ.Σ..
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ