Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 645 ΕΞ/27.7.2011

Αξιολόγηση της Ελλάδας για την εφαρμογή των φορολογικών προτύπων του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς