Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 349 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006».
ΣΧΕΤ.: Το από 23/3/2010 ερώτημα σας, μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 349/23.03.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρία που εφαρμόζει Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, έλαβε επιχορήγηση από το πρόγραμμα (Περιφερειακά Επιχειρησιακό Προγράμματα του ΚΠΣ 2000-2006 Π.Κ.Π. INTERREG III- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)- ΜΕΤΡΟ 1.2. Στη σύμβαση αναφέρεται ότι «η δημόσια επιχορήγηση αποτελεί για την επιχείρηση αφορολόγητο αποθεματικό και δεν αφαιρείται από την αποσβεστέα αξία των επιχορηγηθέντων παγίων» . Το αφορολόγητο ισχύει βάσει της σύμβασης μέχρι 5 έτη. Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός της επιχορήγησης, του αφορολόγητου αποθεματικού και της αναπόσβεστης αξίας των παγίων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο λογιστικός χειρισμός του επιχορηγηθέντος παγίου δεν διαφέρει από τον λογιστικό χειρισμό των άλλων παγίων και γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.100—2.2.109 του Ε.Γ.Λ.Σ.. Η επιχορήγηση που εισπράττεται, πιστώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.402 περίπτωση ζ του Ε.Γ.Λ.Σ., στο λογαριασμό 41.08 «Αφορολόγητα Αποθεματικό Ειδικών Διατάξεων Νόμων».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ