Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 1095 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΒΙΒΛΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ».
ΣΧΕΤ.: Το από 25/8/2010 ερώτημα σας, μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 1095/25.8.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Σε ατομική επιχείρηση με βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ο επιτηδευματίας διατηρεί και ταξί το οποίο απαλασσσόταν μέχρι την 30.06.2010 από την τήρηση βιβλίων, λόγω τεκμαρτής φορολόγησης του αντικειμένου. Από την 01.07.2010 το ταξί θα αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο της ατομικής επιχείρησης. Με βάση τα παραπάνω τίθενται τα ερωτήματα:
(α) Κατά την εισαγωγή του ταξί ως αυτοκίνητου στα βιβλία θα χρεωθεί ο λογαριασμός του ΕΓΛΣ με ΚΑ
13 με πίστωση τίνος λογαριασμού; (β) Πρέπει να τηρείται ξεχωριστό ταμείο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(α) Θα πιστωθεί ο λογαριασμός 40.07 «Κεφάλαιο Ατομικών Επιχειρήσεων».
(β) Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τηρούν το λογαριασμό του Ταμείου με βάση το διπλογραφικό σύστημα. Κατά την γνώμη μας δεν απαιτείται ιδιαίτερος λογαριασμός ταμείου για το ταξί. Αρμόδιο, πάντως να σας απαντήσει σε αυτό το ερώτημα είναι το Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ