ΦΕΚ 4465

Κανονιστική Πράξη για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

ΦΕΚ1495

Τροποποίηση του κεφαλαίου Β΄ της κανονιστικής πράξης 001/2017 της ΕΛΤΕ «Οργάνωση και διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων και συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής» (ΦΕΚ Β΄ 2592) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Κανονιστική Πράξη 005/2017 – Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 12 του ν.4449/2017 ενέκρινε στην υπ’ αριθμ. 139/26.10.2017 συνεδρίασή του την Κανονιστική Πράξη 005/2017 αναφορικά με το πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.