Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.:  1318 ΕΞ / 2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ».
ΣΧΕΤ.: To από 5/10/2010 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 1318/5-10-2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Γονέας, ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης που τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. συνταξιοδοτείται. Το τέκνο του συστήνει πριν την συνταξιοδότηση μονοπρόσωπη ΕΠΕ προκειμένου να υπεισέλθει ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ατομικής επιχείρησης. Η ατομική επιχείρηση συντάσσει ισολογισμό  και εκδίδει τιμολόγιο στο οποίο εμφανίζει την καθαρή θέση της επιχείρησης (απαιτήσεις μείον υποχρεώσεις). Επί της καθαρής θέσης προσδιορίζεται και καταβάλλεται χαρτόσημο 2,4% στην αρμόδια ΔΟΥ. Η  μεταβίβαση γίνεται άνευ ανταλλάγματος. Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός της ανωτέρω συναλλαγής.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που μεταβιβάζονται θα χρεωθούν/πιστωθούν οι αντίστοιχοι λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. (Ελληνικού  Γενικού Λογιστικού Σχεδίου) και με την διαφορά που θα προκύψει, αν είναι χρεωστική μπορεί:
(α) να πιστωθεί λογαριασμός υποχρέωσης, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταφερθεί ως κέρδος στα αποτελέσματα αφού δεν οφείλεται τίμημα,
(β) να πιστωθεί ο λογαριασμός 40.06 «Εταιρικό Κεφάλαιο», οπότε στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.
Ο λογιστικός χειρισμός που θα επιλεγεί εξαρτάται από την φορολογική και την νομική αντιμετώπιση του θέματος για τις οποίες δεν είμαστε αρμόδιοι να απαντήσουμε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ