Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 966 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ (BARTERING SERVICES)».
ΣΧΕΤ.: Το από 22/7/2010 έγγραφο σας, μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου και fax (με αριθ. ημ. πρωτ. 966/22.07.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Επιχείρηση εκτελεί υπηρεσίες bartering. Σκοπός της επιχείρησης είναι να διευκολύνει τις εμπορικές πράξεις (αγορές και πωλήσεις) εμπορευμάτων και υπηρεσιών μεταξύ των επιχειρήσεων που θα γίνονται μέλη. Δηλαδή, θα μπορούν να γίνονται συναλλαγές μεταξύ των μελών και για την αποπληρωμή των τιμολογίων τους θα χρησιμοποιούν την εσωτερική μονάδα συναλλαγών όπου ονομάζεται barter euro και η ισοτιμία της θα είναι 1 barter euro =1 euro. Σε ότι αφορά τους φόρους (Φ.Π.Α.) και τα άλλα έξοδα, σε κάθε αγοραπωλησία θα εισπράττονται από το υπόχρεο μέλος και θα πληρώνονται μετρητοίς ή με επιταγή. Με αυτό τον τρόπο βοηθούνται οι επιχειρήσεις μέλη να έχουν μεγαλύτερη ρευστότητα, αφού θα πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν μετρητά.
Στα πλαίσια των προαναφερόμενων και με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ερωτώνται:
• Πως θα παρακολουθούν λογιστικά τα μέλη αυτόν τον τρόπο εξόφλησης των πελατών-προμηθευτών τους αντίστοιχα.
• Αν χρειάζεται κάποιος «μεσολαβητικός» λογαριασμός.
Παοόδεινυα:
Έστω αγοραπωλησία μεταξύ δύο μελών, όπου το μέλος Α πωλεί έπιπλα αξίας 5.000 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. 23% (ευρώ 1.150) στο μέλος Β. Από το μέλος Α θα εκδοθεί προς το μέλος Β Τ.Δ.Α. επί πιστώσει.
Λογιστικές εγγραφές από το μέλος Α:
Κ.Α.Λ. Περιγραφή λογαριασμού
30.00 Πελάτες εσωτερικού
70.00 Πωλήσεις εσωτερικού
Χρέωση 6.150
Πίστωση
5.000
1.150
54.00 Φ.Π.Α. Πωλήσεων
Χρέωση
Πίστωση 1.150
1.150
Για την πληρωμή του Φ.Π.Α. που έστω ότι θα γίνει με επιταγή θα γίνει η εγγραφή:
Κ.Α.Λ. Περιγραφή λογαριασμού 30.00 Πελάτες εσωτερικού 33.90 Επιταγές εισπρακτέες
Για την καθαρή αξία του τιμολογίου που έχει εξοφληθεί με την νομισματική μονάδα του συστήματος, προτείνεται ο «μεσολαβητικός» λογαριασμός, και η εγγραφή:
Χρέωση 5.000
Πίστωση
5.000
Κ.Α.Λ. Περιγραφή λογαριασμού 33.95 Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι 30.00 Πελάτες εσωτερικού
Αντίστοιχα, το μέλος Β θα διενεργήσει τις εγγραφές της αγοράς και θα εξοφλήσει τον προμηθευτή (μέλος Α) μέσω του λογαριασμού 33.95 «Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι» όπου και θα έχει συγκεντρώσει τα δικά του barter euros ( πόντους):
Χρέωση
Πίστωση 5.000
5.000
Κ.Α.Λ. Περιγραφή λογαριασμού 33.95 Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι 50.00 Προμηθευτές εσωτερικού
Ερωτάται αν η παραπάνω λύση είναι λογιστικά ορθή και αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από λογιστικής απόψεως ο εν λόγω χειρισμός είναι ορθός. Για τα φορολογικά θέματα που ενδεχομένως προκύπτουν από τέτοιου είδους συναλλαγές, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ