Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.:  802 ΕΞ / 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «Καταχώρηση ποσοστού 2% επί τζίρου, ως επισφάλεια, στο βιβλίο εσόδων -εξόδων».
ΣΧΕΤ.:To από 08/07/2011 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 802/11-07-2011).
ΕΡΩΤΗΜΑ
«Παρακαλώ να με ενημερώσεται σχετικά με την καταχώρηση στο βιβλίο εσόδων-εξόδων με αντικείμενο “υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ”, του ποσοστού επιφαλειών 2% επί του τζίρου (Β΄εξαμήνου) που προβλέπεται.
Επίσης θα επιθυμούσα να με ενημερώσετε, εάν η εγγραφή αυτή (η οποία καταχωρείται στο τέλος της περιόδου που αφορά, ήτοι 31/12) μπορεί να καταχωρηθεί σε αθεώρητο βιβλίο εσόδω-εξόδων, (λόγω εκπροθέσμου θεώρησης)».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης είναι αρμόδιο για θέματα εφαρμογής του Ελληνικού  Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.). Για τα λοιπά θέματα αρμόδιες είναι οι Φορολογικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ