Αθήνα, 11  Νοεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.:  1346
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων».
Σε απάντηση των υπ’ αρ. πρωτ. ΕΛΤΕ 1222/10-10-2011 και 1346/2-11-2011 αιτημάτων σας, σας  γνωρίζουμε ότι το ΣΛΟΤ ορίζεται με Υπουργική Απόφαση και έχει πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών που ορίζεται στο Ν.3148/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης έχει απαντήσει σχετικά όπως εξάλλου αναφέρετε και στο έγγραφό σας. Παρόλα αυτά, μπορείτε να αποστείλετε τις απόψεις σας για να μελετηθούν ή να προωθηθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ