Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.:  1081 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται σε ποιο λογαριασμό της ομάδος 1 του Ε.Γ.Λ.Σ. καταχωρείται το «Δίκτυο Άρδευσης», αγροτικής επιχείρησης – εκμετάλλευσης, με το οποίο αρδεύονται οι καλλιέργειες.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Γ.Λ.Σ. και άρθρα 42 και 43 του Κ.Ν. 2190/1920), ο κατάλληλος κατά τη γνώμη μας λογαριασμός είναι ο Κ.Α.  12.01 «Τεχνικές Εγκαταστάσεις».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ