Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.:  820 ΕΞ / 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ:
«ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 67 ΤΟΥ ΕΓΛΣ».
ΣΧΕΤ.:
To από 13/07/2011 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 820/13-07-2011).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Η λογιστική παρακολούθηση υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων απαιτεί σαφή διαχωρισμό των διαφόρων εξόδων και υποχρεώσεων σε μεγάλο βαθμό με σκοπό την αναλυτική και πληρέστερη πληροφόρηση του κάθε ενδιαφερομένου ή και του ελέγχου.
Θα ήταν λειτουργικό για το Κ.Ε.Κ η χρήση ειδικά του Λογαριασμού 67 του ΕΓΛΣ.
Ερώτηση: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον λογαριασμό 67; και αν ναι  κάτω από ποιές προϋποθέσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα θέματα που θέτετε ρυθμίζονται από το Π.Δ. 1123/15-12-1980 (ΦΕΚ 283 Α) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ