Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.:  645 ΕΞ / 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση της Ελλάδας για την εφαρμογή των φορολογικών προτύπων του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς».
ΣΧΕΤ: To υπ’ αριθ. πρωτ. 25750/ΕΜΠ/2/9-6-2011 έγγραφό σας.
ΕΡΩΤΗΜΑ
Σχετικά με τον τρόπο που τηρούνται οι «λογιστικοί λογαριασμοί», ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή πληροφοριών σε φορολογικές αρχές άλλων χωρών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με βάση το γενικό νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα μας (φορολογικό και λογιστικό), οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρέχουν όταν τους ζητηθεί, ανάλυση των λογιστικών λογαριασμών μέχρι το τελευταίο δυνατό επίπεδο (επίπεδο συναλλαγής). Το σύνολο των  λειτουργούντων λογιστικών συστημάτων, κυρίως μηχανογραφικών αλλά και χειρόγραφων  (αφορά ελάχιστες περιπτώσεις), μπορούν  να παράσχουν την εν λόγω πληροφορία, η οποία στη συνέχεια μπορεί να επαληθευθεί με διάφορους τρόπους, όπως μέσω της αναζήτησης των πρωτογενών παραστατικών, ή της  συμφωνίας των πληροφοριών του υποσυστήματος που περιλαμβάνει την εν λόγω πληροφορία, με εκείνο το ανώτερο επίπεδο του λογαριασμού που  υποχρεωτικά αποτυπώνεται στο λογιστικό σύστημα.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ