Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.:  1091 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ
ΕΡΩΤΗΜΑ
Η εταιρεία Ε με έδρα την Ελλάδα αγοράζει μεγάλες ποσότητες προϊόντος από τον προμηθευτή της Π με έδρα χώρα του εξωτερικού τον οποίο και πληρώνει προκαταβολικά. Η εταιρεία Π για την παραγωγή του προϊόντος προμηθεύεται πρώτη ύλη από την εταιρεία Ν, με έδρα την ίδια χώρα του εξωτερικού, την οποία και πληρώνει επίσης προκαταβολικά. Η Ε ζήτησε από τον προμηθευτή της Π πίστωση 90 ημερών από την  έκδοση του τιμολογίου. Ομοίως η Π ζήτησε ανάλογη πίστωση από τον δικό της προμηθευτή Ν. Η εταιρεία Ν απάντησε ότι μπορεί να χορηγήσει πίστωση μόνο προς την Ε λόγω της πιστοληπτικής της ικανότητας και μόνο για την ποσότητα που απαιτείται για την παραγωγή του προϊόντος. Η Ε για την εξασφάλιση της πίστωσης προτίθεται να συμμετάσχει στην εξής τριγωνική συναλλαγή:
Η Ε θα αγοράζει την πρώτη ύλη από την Ν με εντολή παράδοσης της αγορασθείσας ποσότητας απευθείας στον προμηθευτή Π με έκδοση τιμολογίου πώλησης από την Ν προς την Ε. Η Ε θα εκδίδει ισόποσο τιμολόγιο πώλησης στην Π για την απευθείας παραληφθείσα ποσότητα από την Ν για λογαριασμό της. Η Ε θα αγοράζει την πρώτη ύλη  από την Π με λήψη αντίστοιχου τιμολογίου αγοράς (πώλησης από την Π). H E για την αγορά της πρώτης ύλης από τον προμηθευτή Π θα κάνει χρήση των λογαριασμών της ομάδας 2 του Ε.Γ.Λ.Σ., ενώ σε σχέση με την αγορά και πώληση της πρώτης ύλης, λόγω  μη πραγματοποίησης ποσοτικής διακίνησης, θα κάνει χρήση των λογαριασμών 32 και 50  του Ε.Γ.Λ.Σ.. Ερωτάται αν είναι ορθός ο εν λόγω λογιστικός χειρισμός.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από λογιστικής απόψεως ο εν λόγω χειρισμός είναι ορθός, αφού αποτυπώνεται η οικονομική ουσία της συναλλαγής. Οι τυχόν φορολογικές  επιπτώσεις  της  συναλλαγής  δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ και συνεπώς δεν εκφράζεται τέτοια γνώμη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ