Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.:  790 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία που εφαρμόζει Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,  θα δώσει με  αντιπαροχή ιδιόκτητο οικόπεδό της αξίας 1.200.000 ευρώ. Όταν ολοκληρωθεί  η κατασκευή, η εταιρεία θα παραλάβει από τον κατασκευαστή, κτίσματα τιμολογιακής αξίας  10.000.000 ευρώ, τα οποία κατά 10% θα κρατηθούν  από την ίδια   και το υπόλοιπο 90% προβλέπεται να πωληθεί. Το οικόπεδο θα παραμείνει στην εταιρεία κατά το 1/3. Κατά την διάρκεια της κατασκευής η εταιρεία θα πραγματοποιήσει δαπάνες επίβλεψης αξίας 200.000 ευρώ περίπου. Ερωτάται ο λογιστικός και φορολογικός χειρισμός της συναλλαγής από πλευράς του κατόχου του οικοπέδου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με την παραδοχή ότι η τιμολογιακή αξία των κτιρίων ταυτίζεται με την εύλογη (αγοραία) αξία τους και τα ποσοστά 90% και 10% της αξίας του ακινήτου που θα πωληθούν/διακρατηθούν αντίστοιχα, είναι  αναλογικά  της αξίας του ακινήτου,   με την παραλαβή των κτισμάτων, η περιουσία της εταιρείας θα ανέρχεται σε 10.400.000 ευρώ (κτίρια 10.000.000 και οικόπεδο 400.000 ευρώ). Η εν λόγω αξία κατά 90% αφορά αποθέματα και κατά 10% ενσώματα πάγια. Η διαφορά σε σχέση με την λογιστική αξία  του οικοπέδου και των δαπανών επίβλεψης αποτελεί έκτακτο κέρδος. Συνεπώς η τελική λογιστική εγγραφή θα είναι:
Κτίρια 1.000.000 (1)
Αποθέματα 9.360.000 (2)
Οικόπεδα 1.160.000 (3)
Έκτακτο κέρδος  9.000.000
Χρεώστες διάφοροι  200.000 (4)
(1) 10.000.000*10%
(2) 10.400.000*90%
(3) 1.200.000- 1.160.000 (1.200.000 * 2/3 – 400.000 * 90%) = 40.000 η αξία που απομένει ως οικόπεδο στα πάγια
(4) Αφορά την αμοιβή του επιβλέποντος μηχανικού η οποία κατά το κατασκευαστικό στάδιο αναγνωρίζεται ως προκαταβολή και μεταφέρεται στο τελικό αποτέλεσμα κατά την ολοκλήρωση, ώστε να μην υπάρχει ετεροχρονισμός στην αναγνώριση των εσόδων και των εξόδων από την ίδια συναλλαγή.
Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ