Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.:  1074 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σχετ.:   α) Τα με αριθ. πρωτ. Δ15Α 1101157/15-7-2011 και Δ15Α 1125748/6-9-2011 έγγραφα της
                 Διεύθυνσης Βιβλίων & Στοιχείων (15η) του Υπουργείου Οικονομικών
            β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 884/27-7-2011  έγγραφο της ΕΛ.Τ.Ε.
Σε συνέχεια των ανωτέρω α) και β) σχετικών εγγράφων,  σας επισημαίνουμε ότι η διαβίβαση της επιστολής του κ. Π. έγινε στην Υπηρεσία μας με το αριθμ. πρωτ. Δ15Α 1125748/6-9-2011 έγγραφό σας και έτυχε της άμεσης απάντησής μας ως ακολούθως:
ΕΡΩΤΗΜΑ
Βάσει του ΚΦΕ τα λογιστικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων αναμορφώνονται για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος. Στις περιπτώσεις που τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διαφορετική αποτύπωση των αξιών των ζημιών και των κερδών στον ισολογισμό και στην Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Έντυπο Φ-01 010). Ερωτάται ποιοι λογαριασμοί του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου πρέπει να κινηθούν, ώστε να επιτευχθεί απόλυτη ταύτιση των ως άνω ποσών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν πρέπει να κινηθεί κανένας λογαριασμός ουσίας, διότι τα λογιστικά βιβλία παρακολουθούν και αποτυπώνουν το λογιστικό και όχι το φορολογικό αποτέλεσμα. Προαιρετικά, η επιχείρηση μπορεί εφόσον το επιθυμεί, να παρακολουθεί τις εν λόγω διαφορές  σε λογαριασμούς τάξεως Κ.Α.Λ. 04/08 «Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών (Χρεωστικοί/Πιστωτικοί)».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ