Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.:  1359 ΕΞ / 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ».
ΕΡΩΤΗΜΑ
Με το άρθρο 36 του νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και Άλλες Διατάξεις» θεσπίζεται εφάπαξ εισφορά ως τέλος εισόδου, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων. Το τέλος εισόδου το οποίο σύμφωνα με το νόμο είναι εφάπαξ, δίνει το δικαίωμα συμμετοχής των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων, η δαπάνη δε αυτή ως έξοδο αναδιοργανώσεως, λόγω της ριζικής μεταβολής του περιβάλλοντος λειτουργίας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, δεν αφορά μόνο την παραγωγική δράση της φαρμακευτικής επιχειρήσεως της χρήσεως μέσα στην οποία δαπανήθηκε, αλλά αφορά γενικότερα, την εξυπηρέτηση της παραγωγικής δράσεως της επιχειρήσεως περισσοτέρων χρήσεων. Ερωτάται ο ενδεδειγμένος λογιστικός χειρισμός του ως άνω θέματος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις βάσει των Δ.Π.Χ.Α., (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς), έχουν εφαρμογή οι προβλέψεις αναγνώρισης και επιμέτρησης του Δ.Λ.Π. (Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου) 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία».Για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις βάσει των Ε.Λ.Π. (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – άρθρα 42 και 43 του Ν. 2190), έχουν εφαρμογή οι προβλέψεις της παραγράφου 2.2.110/Ι/(1-10) του Ε.Γ.Λ.Σ. (Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ