Συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Επαγγελματικές Εξετάσεις.

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ (ΦΕΚ 258/09), με την οποία συγκροτείται η εξεταστική επιτροπή για τη διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων. Η επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη, δύο μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι στο γνωστικό πεδίο λογιστικής ή της ελεγκτικής, το ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος και από τρία μέλη του ΣΟΕΛ.

Επάρκεια Προγραμμάτων Συνεχούς Εκπαίδευσης.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) είναι η εντεταλμένη  Αρχή για την αξιολόγηση της διάρκειας και της επάρκειας του περιεχομένου των προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης όπως και της επάρκειας των φορέων, εσωτερικού ή εξωτερικού, που παρέχουν τα προγράμματα αυτά. Η ΕΛΤΕ βρίσκεται στο προπαρασκευαστικό στάδιο έκδοσης Κανονιστικής Πράξης οι διατάξεις της οποίας θα ορίζουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης των νόμιμων ελεγκτών και την επάρκεια των φορέων που τα παρέχουν. Στόχος της ΕΛΤΕ είναι η διαμόρφωση προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης ικανών να προσφέρουν στους νόμιμους ελεγκτές τα αναγκαία εφόδια για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός δυναμικά μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.

Ποιοτικοί Έλεγχοι 2009.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της ότι οι Ποιοτικοί Έλεγχοι 2009 των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων θα πραγματοποιηθούν κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Οι προαναφερόμενοι ποιοτικοί έλεγχοι θα εστιαστούν στη λειτουργία του συστήματος ποιοτικού ελέγχου στις ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται από το αντίστοιχο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου Ποιότητας (ISQC 1), καθώς και σε διαδικασίες που αφορούν την υποχρέωση των νόμιμων ελεγκτών να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με θέματα πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επαγγελματικές Εξετάσεις.

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ (ΦΕΚ 1245/2009) που ορίζει τους όρους και το πλαίσιο διενέργειας των Eπαγγελματικών Eξετάσεων. Η ΕΛΤΕ είναι η αρμόδια Αρχή που έχει την πλήρη εποπτεία και έλεγχο των επαγγελματικών εξετάσεων για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας. Ωστόσο, η ΕΛΤΕ αναθέτει την οργάνωση και εκτέλεση τους στην επαγγελματική ένωση ΣΟΕΛ.

Διενέργεια Επαγγελματικών Εξετάσεων Ιουλίου 2009.

Υπαγωγή της εταιρείας «ΒΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ − ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΔΑ Α.Ε.Β.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. ……………………………..1

Όροι Χορήγησης Επαγγελματικής Άδειας.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) είναι η αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία. Η ΕΛΤΕ εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση οι διατάξεις της οποίας ορίζουν τους Όρους και τις Προϋποθέσεις για τη Χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας. Συμφώνα με την ανακοίνωση αυτή, οι υποψήφιοι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία προκειμένου να λάβουν επαγγελματική άδεια θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας, να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις επαγγελματικές εξετάσεις ή τις ειδικές επαγγελματικές εξετάσεις όπως αυτές ορίζονται από την Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ (ΦΕΚ 1245/09) και να έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη πρακτική άσκηση. Τέλος, για τη διατήρηση της επαγγελματικής άδειας οι νόμιμοι ελεγκτές υποχρεούνται να παρακολουθούν προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης που παρέχονται από φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η Επάρκεια της Πρακτικής Άσκησης όπως και η Επάρκεια των Προγραμμάτων Συνεχούς Εκπαίδευσης κρίνεται από την ΕΛΤΕ.