Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων αποφασίζει την έγκριση της επίσημης μετάφρασης του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3420 της IFAC στην ελληνική γλώσσα.

Το παρόν Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης (ΔΠΑΔ) 3420, αφορά τις  αναθέσεις διασφάλισης για έκδοση έκθεσης επί καταρτισμένων προ-φόρμα
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ