008/2015 – Πειθαρχικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

H Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχωνανακοινώνει ότι σε εφαρμογή του άρθρου47 παρ. 5 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ Β ́237/31-10-2014), το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ αποτελείται από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιό της και από δύο μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους(ΝΣΚ),τα οποία ορίζονται απότην Ολομέλειά του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εφόσον τηρούνται οι όροι της απαρτίας και νόμιμης σύνθεσης του οργάνου.