Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων της για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3693/2008 και το άρθρο 5 του Ν.3148/2003, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4170/2013 και ισχύει, απευθύνει σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 92/2ο/9-10-2014 απόφαση του ΔΣ, ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) .

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).

1. Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) προσκαλεί σύμφωνα προς την υπ΄ αριθμ. 91/θ6ο/17-09-2014 Απόφαση του Δ.Σ., τους μόνιμους ή και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του δημόσιου κι ευρύτερου δημόσιου τομέα, που πληρούν τα κριτήρια όπως περιγράφονται παρακάτω, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση 10 θέσεων με απόσπαση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3148/2003 (ΦΕΚ 136/5-6-2003) και το άρθρο 17 του Π.Δ. 74/2009 (ΦΕΚ 94 Α΄/19-6-2009).

1. Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) προσκαλεί σύμφωνα προς την υπ΄ αριθμ. 91/θ6ο/17-09-2014 Απόφαση του Δ.Σ., τους μόνιμους ή και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του δημόσιου κι ευρύτερου δημόσιου τομέα, που πληρούν τα κριτήρια όπως περιγράφονται παρακάτω, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση 10 θέσεων με απόσπαση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3148/2003 (ΦΕΚ 136/5-6-2003) και το άρθρο 17 του Π.Δ. 74/2009 (ΦΕΚ 94 Α΄/19-6-2009).

003/2014 – Xορήγηση αδειών σε τέσσερα (4) Ελεγκτικά Γραφεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει ότι χορηγήθηκαν άδειες σε τέσσερα (4) Ελεγκτικά Γραφεία, τα οποία καταχωρούνται στο Δημόσιο Μητρώο της ΕΛΤΕ με τους εξής αριθμούς:

Συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Επαγγελματικές Εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του αρθρου 13 ν. 3148/2003 η συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής της ΕΛΤE έχει ως εξής:

Εγγραφή ποινών στο Δημόσιο Μητρώο Ελεγκτών.

Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος εγγράφονται υποχρεωτικά στο δημόσιο Μητρώο Ελεγκτών που τηρεί η ΕΛΤΕ, και το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της.

Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα («ΔΛΠΔΤ»).

Στη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής με σκοπό την μετάφραση και τον έλεγχο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (ΔΛΠΔΤ), τα οποία αναμένεται να ενσωματωθούν στην εθνική μας νομοθεσία με κανονιστική πράξη έως τα τέλη του 2013, προχώρησε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Η θεσμοθέτηση των ΔΛΠΔΤ θα εξασφαλίσει σημαντικές οικονομίες κλίμακος, διαφάνεια και βελτιστοποίηση της αξιοποίησης της δημόσιας
περιουσίας. Τα ΔΛΠΔΤ διαμορφώθηκαν και παρακολουθούνται από το Συμβούλιο ΔΛΠΔΤ, που είναι ένα ανεξάρτητο όργανο, εφάμιλλο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα ΔΛΠΔΤ στηρίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) προσαρμοσμένα για τις αναγκαίες ιδιαιτερότητες του Δημοσίου Τομέα. Τα ΔΛΠΔΤ στηρίζονται κυρίως στη δεδουλευμένη βάση.

Δελτίο Τύπου 08/11/2012 – Ημερίδα: «Φορολογικό Πιστοποιητικό – Ένα έτος εφαρμογής: Τα επόμενα βήματα».

Ημερίδα: «Φορολογικό Πιστοποιητικό –Ένα έτος εφαρμογής: Τα επόμενα βήματα»