Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Έχοντας υπόψη:

1. Το εδάφιο γ ́ του άρθρου 43 του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α ́/174/25.8.2008) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από με το άρθρο 33 παρ. 20 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α ́163/12.7.2013) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ,ρύθμιση θεμάτων της ΕΛΤΕ, αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις.

2. Το άρθρο 9 του Ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α ́/136/5.6.2003), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α ́163), καθώς και το άρθρο 1 παρ. 3 τους ως άνω νόμου, όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 11 του ν. 3693/2008, όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α ́/98/22.4.2005).

5.Την υπ’ αριθμ. ΔΓΟΠ0001064 ΕΞ2014/22-08-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2014) και την υπ.’ αριθμ. ΓΔΟΠ0001064ΕΞ 2015/27-02-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 166/24-3-2015) τροποποίησή της.

6. Το υπ’ αριθμ. 100/2o/30-04-2015πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε.

7. Τις σχετικές οδηγίες του IES7 της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants) προς τα μέλη της για την συνεχή επαγγελματική Εκπαίδευση των Λογιστών –Ελεγκτών.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έκδοση της κάτωθι κανονιστικής πράξης «Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των Νομίμων Ελεγκτών (άρθρο 11 του Ν.3693/2008)».

Κατάρτιση Προγράμματος

Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ) κατόπιν προτάσεων των ελεγκτικών εταιριών και γνώμης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ., καθορίζει και εξειδικεύει τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των Νομίμων Ελεγκτών (π.χ. διάρκεια, περιεχόμενο, επάρκεια, αξιολόγηση κ.λ.π.) στα πλαίσια των βασικών οδηγιών του IES 7 (IFAC). Όταν απαιτείται από τις περιστάσεις, το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛκαταρτίζει έκτακτα προγράμματα με τις ίδιες ως άνω διαδικασίες.Τα Προγράμματα αυτά υποβάλλονται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) για έγκριση της διάρκειας και της επάρκειας τους.

1.Σκοπός του Προγράμματος Σκοπός του Προγράμματος είναι:

-Η διατήρηση και βελτίωση των απαιτούμενων τεχνικών γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων που κατέχονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές.

-Η παροχή βοήθειας στους Νόμιμους Ελεγκτές να εφαρμόζουν νέες τεχνικές, να αντιλαμβάνονται αποτελεσματικότερα τις οικονομικές εξελίξεις και να αξιολογούν την επίπτωσή τους τόσο στις ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες όσο και στη δική τους εργασία.

-Η παροχή εύλογης διασφάλισης στο κοινωνικό σύνολο ότι οι Νόμιμοι Ελεγκτές έχουν τις τεχνικές γνώσειςκαι επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για να διεκπεραιώσουν τις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν.

2.Υπόχρεοι του ΠρογράμματοςΥπόχρεοι για την παρακολούθηση του Προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι όλοι οι Νόμιμοι Ελεγκτές κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.3693/2008.

Οι ελεγκτικές εταιρείες οφείλουν να ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τους Νόμιμους Ελεγκτές για την παρακολούθηση του Προγράμματος αυτού.3.Φορείς παροχής του ΠρογράμματοςΟι φορείς παροχής του Προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των Νόμιμων Ελεγκτών είναι το Σ.Ο.Ε.Λ., οι ελεγκτικές εταιρείες, καθώς και οι φορείς και τα Ινστιτούτα που έχουν την δυνατότητα χορήγησης διεθνούς επαγγελματικού τίτλου, όπως π.χ. (ACCA, ACAκλπ).Η επάρκεια των φορέων αυτών για την παροχή του Προγράμματος αυτού αξιολογείται από την Ε.Λ.Τ.Ε. στο πλαίσιο των οριζόμενων στο άρθρο 11 του Ν. 3693/2008.4.Αντικείμενο του ΠρογράμματοςΗ συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση των Νομίμων Ελεγκτών αφορά τα κατωτέρω γνωστικά αντικείμενα:

-Θέματα Ελεγκτικής και Δεοντολογία

-Θέματα Λογιστικής –Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ-ΕΛΠ)

-Εμπορική Νομοθεσία

-Φορολογική Νομοθεσία

-Θέματα Πληροφορικής Τεχνολογίας

-Θεσμικά και λοιπά ρυθμιστικά θέματα στην οργάνωση και λειτουργία των Αγορών που επηρεάζουν τον έλεγχο

-Επίκαιρα οικονομικά θέματα λογιστικού και ελεγκτικού ενδιαφέροντος.

-Άλλα γνωστικά αντικείμενα κατόπιν εγκρίσεως του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ.

Η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση των Νόμιμων Ελεγκτών πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά τριετία με ελάχιστο είκοσι (20) ώρες κατ’ έτος.

Μπορεί να υλοποιείται συνδυαστικά με τους κάτωθι τρόπους:

α)Με παρακολούθηση σεμιναρίων διάρκειας εξήντα (60) ωρών ανά τριετία με ελάχιστο είκοσι (20) ώρες κατ’ έτος και πιστοποίηση.

Τα σεμινάρια αυτά είναι στοχευμένα να καλύπτουν ειδικά θέματα των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων και ειδικότερα τις μεταβολές που έχουν γίνει σε αυτά.

Η διενέργεια των σεμιναρίων αυτών γίνεται βάσει εγκεκριμένου προγράμματος της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των Νομίμων Ελεγκτών , από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ., Οι Νόμιμοι Ελεγκτές έχουν δικαίωμα επιλογής των σεμιναρίων που θα παρακολουθήσουν.

β)Με εισηγήσεις για οποιοδήποτε θέμα από τα γνωστικά αντικείμενα της ανωτέρω παραγράφου αρ. 5 που αποδεδειγμένα πραγματοποιούνται είτε από το Σ.Ο.Ε.Λ., είτε από τις ελεγκτικές εταιρίες, είτε από φορείς και Ινστιτούτα που έχουν τη δυνατότητα χορήγησης διεθνούς επαγγελματικού τίτλου, όπως π.χ. (ACCA, ACAκλπ), με μέγιστο είκοσι (20) ώρες κατ’ έτος. Οι ελεγκτικές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν για τις προαναφερόμενες εισηγήσεις, είτε εσωτερικούς εισηγητές (ορκωτούς ελεγκτές και ειδικούς) είτε εξωτερικούς εισηγητές κατά την κρίση τους, στα πλαίσια της βέλτιστης δυνατής απόδοσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

γ)Με συμμετοχή είτε σε επιτροπές είτε σε δημόσιες εκδηλώσεις (π.χ. ημερίδες, συνέδρια κλπ) που αποδεδειγμένα πραγματοποιούνται και έχουν αντικείμενο οποιοδήποτε θέμα από τα γνωστικά αντικείμενα της ανωτέρω παραγράφου αρ. 5, με μέγιστο είκοσι (20) ώρες κατ ́ έτος.

δ) Μεάλλες ειδικές περιπτώσεις που μπορεί να θεωρηθούν ως επαγγελματική εκπαίδευση κατόπιν έγκρισης του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. και πιστοποίηση, με μέγιστο είκοσι (20) ώρες κατ ́ έτος..

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις α,β,γ και δ ανωτέρω, η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση των Νομίμων Ελεγκτών Ο.Ε.Λ. πρέπει να πιστοποιείται μόνο με παρακολούθηση σεμιναρίων συνολικής διάρκειας εκατόν είκοσι (120) ωρών ανά τριετία με ελάχιστο είκοσι (20) ώρες κατ’ έτος.6. Επίβλεψη του προγράμματος συνεχής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Α) Τήρηση Αρχείου Προγράμματος Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συνεχή εκπαίδευση των Ο.Ε.Λ. υποβάλλονται ετησίως στο Σ.Ο.Ε.Λ. προς ενημέρωση του τηρούμενου Μητρώου με τις ώρες παρακολούθησης. Τα στοιχεία αυτά φυλάσσονται από το Σ.Ο.Ε.Λ., διαβιβάζονται ετησίως σε ηλεκτρονική μορφή στην ΕΛΤΕ και είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής.Β) Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Για την επίβλεψη της τήρησης του προγράμματος συγκροτείται Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελ-ματικής Εκπαίδευσης με απόφαση του ΣΟΕΛ. Η Επιτροπή αυτή είναι τριμελής, με τριετή θητεία και απαρτίζεται από:Α. Τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

Β. Ένα μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. που προτείνεται από το Σ.Ο.Ε.Λ., ως μέλος της Επιτροπής.Γ.

Ένα μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της Ε.Λ.Τ.Ε., που προτείνεται από την Ε.Λ.Τ.Ε., ως Μέλος της Επιτροπής.

Γ) Επιβολή Πειθαρχικών Κυρώσεων.Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται από την Ε.Λ.Τ.Ε. ότι οι Νόμιμοι Ελεγκτές δεν τηρούν τις ελάχιστες ώρες συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως ορίζονται στην παράγραφο αρ. 5 της παρούσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 6 του Ν.3148/2003, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όπως ορίζεται στο αρ. 6Β της παρούσης θα είναι αρμόδια για τυχόν θέματα που μπορεί να προκύψουν και δεν καλύπτονται από την παρούσα Κανονιστική Πράξη.