Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η 16η συνάντηση του European Audit Inspection Group (EAIG) πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα στις 27 & 28 Οκτωβρίου 2015. Χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους της κυβέρνησης της Μάλτας, ο κ. Edward Scicluna, Υπουργός Οικονομικών.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα εργασίας του EAIG για το 2016 και την επικαιροποίηση του υφιστάμενου προγράμματος της Κοινής Ελεγκτικής Μεθοδολογίας (Common Audit Inspection Methodology – CAIM) που έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται από τα μέλη του EAIG. Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους του International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) και του International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).
Το EAIG παρέχει μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών. Ο πρωταρχικός σκοπός του EAIG είναι η ενημέρωση των μελών για τα σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών σχετικά με επιθεωρήσεις (inspections) επί των ελεγκτικών έργων που διενεργούνται από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία. Τα μέλη του EAIG επικοινωνούν μεταξύ τους τα ευρήματα των επιθεωρήσεων (inspections) που διενεργούν και συζητούν σχετικά θέματα που προκύπτουν με φορείς όπως με το IAASB και το IESBA καθώς και με εκπροσώπους του ελεγκτικού επαγγέλματος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του EAIG ως παρατηρητής, εκτός από τα σημεία όπου συζητούνται εμπιστευτικές πληροφορίες.
Κυριότερα σημεία της 16ης συνάντησης (Highlights of the meeting):
Συνάντηση με διεθνείς φορείς καθορισμού προτύπων
Στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης με τους διεθνείς φορείς καθορισμού προτύπων, το EAIG πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους του IAASB και του IESBA. Οι εκπρόσωποι και των δύο συμβουλίων ενημέρωσαν το EAIG όσον αφορά το τρέχον πρόγραμμα εργασίας τους καθώς και για το πώς τα θέματα που τέθηκαν από τις εποπτικές αρχές έχουν ληφθεί υπόψη. Τα μέλη του EAIG συμβάλλουν τακτικά στη διαδικασία καθορισμού προτύπων με επιστολές τους, που αναφέρουν τις απόψεις τους τόσο όσον αφορά στην εφαρμογή των προτύπων στην ελεγκτική πρακτική, όσο και στην ανάλυση της πανευρωπαϊκής βάσης ευρημάτων ελέγχου που συντηρείται από το EAIG.
2
EAIG Κοινή Ελεγκτική Μεθοδολογία (Common Audit Inspection Methodology – CAIM)
Τον Νοέμβριο του 2014 τα μέλη του EAIG υιοθέτησαν την πρώτη σειρά κοινών προγραμμάτων εργασίας για τον έλεγχο των εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζουν τα ελεγκτικά γραφεία. Αυτά τα προγράμματα εργασίας, τα οποία έχουν αναπτυχθεί τόσο βάσει της Οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τους υποχρεωτικούς ελέγχους νομίμων ελεγκτών όσο και του Διεθνούς Προτύπου Διασφάλισης Ποιότητας (ISQC1), θα συμβάλλουν στην εναρμόνιση των ελέγχων που διενεργούνται από τις ελεγκτικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη.
Μέλη του EAIG συζήτησαν την πρόοδο της εφαρμογής του CAIM και την ανάπτυξη περαιτέρω κοινών προγραμμάτων ελέγχου σε επιλεγμένους τομείς των επιθεωρήσεων (inspections) επί των ελεγκτικών έργων που διενεργούνται από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία.
Διάλογος με τα ελεγκτικά δίκτυα
Στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου των εποπτικών αρχών με τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ελεγκτικά δίκτυα για τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων, έχουν συσταθεί υπο-ομάδες (sub-groups) εντός του EAIG. Κατά τη συνάντηση, οι Πρόεδροι των υπο-ομάδων (sub-groups) αυτών παρουσίασαν τα σχέδιά τους για το προσεχές έτος. Ευρήματα που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων που διενεργούνται στα ελεγκτικά δίκτυα συζητιούνται μεταξύ της αντίστοιχης υπο-ομάδας (sub-group) και των εκπροσώπων του εν λόγω δικτύου.
Way forward
Στη 16η συνεδρίαση του του EAIG επικυρώθηκε ότι η επόμενη συνεδρίαση του EAIG θα πραγματοποιηθεί στις 16 & 17 Μαρτίου του 2016 για πρώτη φορά στην Αθήνα, μετά από πρόταση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), η οποία θα αναλάβει και τη διοργάνωση της συνάντησης.
Η ατζέντα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν, την επικαιροποίηση της πανευρωπαϊκής βάσης ευρημάτων ελέγχου που συντηρείται από το EAIG, την ανάπτυξη προγράμματος Κοινής Ελεγκτικής Μεθοδολογίας (Common Audit Inspection Methodology – CAIM) αναφορικά με το ISA 600, την επικαιροποίηση των κοινών ελέγχων (joint audit) με το PCAOB, τη διαδικασία ενσωμάτωσης του EU Audit Reform (Οδηγία, Κανονισμός), την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ελέγχου των ελεγκτικών εταιρειών (audit materiality, offshoring, audit methodology, HR management), τη συμμετοχή των ελεγκτών σε θέματα going concern, θέματα επαγγελματικού σκεπτικισμού ( professional skeptism).Επίσης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπροσώπους ενός εκ των έξι (6) μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ελεγκτικών δίκτυών (PwC, KPMG, Deloitte, EY ,Grant Thornton, BDO).

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Γεώργιος Βενιέρης