Συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Επαγγελματικές Εξετάσεις.

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ (ΦΕΚ 258/09), με την οποία συγκροτείται η εξεταστική επιτροπή για τη διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων. Η επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη, δύο μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι στο γνωστικό πεδίο λογιστικής ή της ελεγκτικής, το ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος και από τρία μέλη του ΣΟΕΛ.

Επάρκεια Προγραμμάτων Συνεχούς Εκπαίδευσης.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) είναι η εντεταλμένη  Αρχή για την αξιολόγηση της διάρκειας και της επάρκειας του περιεχομένου των προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης όπως και της επάρκειας των φορέων, εσωτερικού ή εξωτερικού, που παρέχουν τα προγράμματα αυτά. Η ΕΛΤΕ βρίσκεται στο προπαρασκευαστικό στάδιο έκδοσης Κανονιστικής Πράξης οι διατάξεις της οποίας θα ορίζουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης των νόμιμων ελεγκτών και την επάρκεια των φορέων που τα παρέχουν. Στόχος της ΕΛΤΕ είναι η διαμόρφωση προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης ικανών να προσφέρουν στους νόμιμους ελεγκτές τα αναγκαία εφόδια για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός δυναμικά μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.