Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.:  1588 ΕΞ / 2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ».
ΣΧΕΤ.:To από 26/11/2010 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 1588/26.11.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται σε ποιο λογαριασμό του Ε.Γ.Λ.Σ πρέπει να καταχωρούνται τα ιδιοχρησιμοποιούμενα λογισμικά προγράμματα που υποστηρίζουν τις λογιστικές εργασίες.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όλα τα λογισμικά προγράμματα που υποστηρίζουν διοικητικές λειτουργίες καταχωρούνται σε λογαριασμό των «Λοιπών Ασώματων ακινητοποιήσεων», Λογαριασμός 16.05 του Ε.Γ.Λ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ